เกษตรอินทรีย์โลกยังคงขยายตัว : พื้นที่ผลิตเพิ่ม 20% ตลาดขยาย 12%
รายงานสถิติเกษตรอินทรีย์ (The World of Organic Agriculture: Statistics and Emerging Trends 2018) ที่จัดพิมพ์โดยสถาบันวิจัยเกษตรอินทรีย์ (Research Institute of Organic Agriculture – FiBL) ในสวิสเซอร์แลนด์และ IFOAM – Organics International แสดงการขยายตัวของพื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์โลกที่ขยายตัว 20% (กว่า 73 ล้านไร่) ในช่วงระหว่างปี 2559-60  โดยข้อมูลปีล่าสุด (2560)  ใน 178 ประเทศทั่วโลก มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์รวมกันกว่า 436.25 ล้านไร่ (จากเดิม 361.25 ล้านไร่)

ส่วนจำนวนเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ก็เพิ่มเป็น 2.9 ล้านครอบครัว (จากปีก่อน 2.7 ล้านครอบครัว) ซึ่งเพิ่มขึ้นเพียงแค่ คือ 5% โดยประเทศที่มีเกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์มากที่สุด คือ อินเดีย (835,200 ฟาร์ม) ยูกานดา (210,352 ฟาร์ม) และเม็กซิโก (210,000 ฟาร์ม)

ในส่วนของตลาดออร์แกนิค จากการประเมินของบริษัท Ecovia Intelligence ตลาดออร์แกนิคในปี 2560 น่าจะมีมูลค่าเกือบ 90,000 ล้านยูโร (ปีก่อน 80,000 ล้านยูโร) เพิ่มขึ้นราว 12% โดยตลาดใหญ่ที่สุดอยู่ที่สหรัฐ มีมูลค่าสูงถึง 40,000 ล้านยูโร  รองลงมาคือตลาดออร์แกนิคในเยอรมัน (10,000 ล้านยูโร) ฝรั่งเศส (7,900 ล้านยูโร) และจีน (7,600 ล้านยูโร)

ดูข้อมูล หรือสั่งซื้อหนังสือได้ที่ link