เกษตรอินทรีย์อาเซียนรวมตัวเป็นสหพันธ์
[29 ก.ค. 60] หนึ่งในการประชุมที่มีขึ้นในช่วงงาน ONES 2017 เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็คือ การประชุมของตัวแทนสมาคมเกษตรอินทรีย์จากประเทศต่างๆ 8 ประเทศในอาเซียน คือ กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สิงคโปร์ และไทย เพื่อร่วมกันจัดตั้งสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์อาเซียน (ASEAN Organic Federation)

สหพันธ์จะมีสมาชิกเพียงประเทศละ 1 องค์กร (แต่อาจมีข้อยกเว้นในบางกรณี) ที่เป็นองค์กรระดับประเทศที่เป็นตัวแทนภาคธุรกิจเอกชนด้านเกษตรอินทรีย์ในประเทศนั้น

ที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือ ซึ่งได้กำหนดออกมาใน 3 กลุ่มงาน คือ (ก) การตลาด และการจัดการห่วงโซ่สินค้าออร์แกนิค, (ข) นโยบาย มาตรฐาน และการยอมรับการตรวจรับรอง, (ค) การพัฒนาโดยรวม และที่ประชุมได้แต่งตั้งนายวิฑูรย์ ปัญญากุล (ตัวแทนจากสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย) ให้เป็นผู้ประสานงานสหพันธ์ในช่วงระยะแรกนี้ก่อน

จากข้อมูลการสำรวจเบื้องต้น สมาชิกสหพันธ์นี้มีเกษตรกรผู้ผลิตรวมกันกว่า 12,000 ครอบครัว และมีมูลค่าธุรกิจออร์แกนิครวมกว่า 14,500 ล้านเหรียญสหรัฐ (โดยกว่า 10,000 ล้านเหรียญที่เป็นการส่งออก)