หนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำโครงการลดโลกร้อนและปรับตัว

หลังจากที่โครงการสนับสนุนการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (พ.ศ. 2553 – 55) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สิ้นสุดลงเมื่อต้นปี 2555  มูลนิธิสายใยแผ่นดิน/กรีนเนทได้พัฒนาโครงการต่อเนื่องในระยะ 2 โดยมีเป้าหมายหลักในการเพิ่มขีดความสามารถและความพร้อมให้กับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภายใต้ชื่อ “โครงการชุมชนรับมือโลกร้อน: พัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการรับมือกับการเปลียนแปลงภูมิอากาศ”

ในโครงการระยะ 2 นี้ มูลนิธิฯ วางแผนที่จะพัฒนาเครื่องมือสําหรับให้ชุมชนท้องถิ่นใช้ในกระบวนการเตรียมตัวเพื่อปรับตัวรับมือโลกร้อนสองเครื่องมือด้วยกัน คือ (1) เครื่องมือสำหรับการประเมิน ซึ่งประกอบด้วยการประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และการประเมินขีดความสามารถในการปรับตัวรับมือของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจะมีประโยชน์สําหรับการกําหนดแนวทางและการวางแผนการปรับตัวของชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่จริงได้เริ่มมีการพัฒนาเครื่องมือนี้เบื้องต้นแล้วในโครงการระยะแรก แต่ยังขาดการทดลองใช้กับพื้นที่) และ (2) เครื่องมือประเมินโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวรับมือของชุมชน ซึ่งเครื่องมือนี้จะช่วยให้กิดมีการประเมินแผนงานและโครงการต่างๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการจากส่วนกลางที่จะดําเนินการในท้องถิ่นว่า มีผลทําให้ความเสี่ยงและความสามารถในการปรับตัวเพิ่มขึ้น/ลดลงอย่างไร ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์และทบทวนแผนงานและโครงการต่างๆ ให้มีมิติเกี่ยวกับการปรับตัวรับมือโลกร้อนมากขึ้น

นอกจากนี้ โครงการระยะที่ 2 นี้ยังได้ริเริ่มการบูรณาการกิจกรรมด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยจะทำงานร่วมกับ “โครงการวิจัยและพัฒนานําร่องสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับตัวรับมือกับความเสี่ยงและผลกระทบจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ที่ดําเนินการโดยมูลนิธินโยบายสุขภาวะ

เพื่อแนะนำโครงการใหม่นี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รู้จัก มูลนิธิสายใยแผ่นดินร่วมกับมูลนิธินโยบายสุขภาวะได้จัดสัมมนาเรื่อง“การหนุนเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับตัวรับมือปัญหาโลกร้อนอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกว่า 30 คน ซึ่งตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหลายแห่งแสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมในโครงการนี้

อนึ่ง โครงการชุมชนรับมือโลกร้อนของมูลนิธิสายใยแผ่นดินคาดว่าจะได้เริ่มโครงการอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม 2555 นี้