ส.ป.ก. จัดงบ 1.90 ล้านบาท สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรรายย่อยขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรรม (ส.ป.ก.) ร่วมกับมูลนิธิสายใยแผ่นดินและศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดทำโครงการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระบบสากล โดยการสนับสนุนจะประกอบด้วยการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์แบบกลุ่ม การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ และการอุดหนุนค่าตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานวิชาการ ที่มีภารกิจสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยให้ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการนี้มีระยะเวลา 8 เดือน โดยเริ่มต้นในเดือนกรกฏาคมนี้ และมีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อดำเนินกิจกรรมสนับสนุนทั้งหมด 1.899 ล้านบาท โดยทางมูลนิธิสายใยแผ่นดินและศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการดังกล่าว