ศูนย์ภูฟ้าเตรียมขอรับรองชาเกษตรอินทรีย์
[กรีนเนท] ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จัดตั้งขึ้นเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2542 โดยพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้เป็นต้นแบบการพัฒนาและการถ่ายทอดความรู้การพัฒนาให้กับชาวบ้านใน พื้นที่อำเภอบ่อเกลือ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมของศูนย์ฯ คือ การส่งเสริมให้ชาวบ้านได้ปลูกชา เพื่อเป็นรายได้ของครอบครัว

ทางกระทรวงพาณิชย์ โดยรองปลัดกระทรวงฯ คุณพิมพาพรรณ ชาญศิลป์ ได้ประสานงานกับโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ จัดทำโครงการสนับสนุนการทำชาเกษตรอินทรีย์ โดยมอบหมายให้ทางมูลนิธิสายใยแผ่นดิน/กรีนเนท เข้าไปช่วยให้ความรู้และสนับสนุนการเตรียมการของเกษตรกรในการขอการรับรอง มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจระบบการผลิต และจัดอบรมเบื้องต้นให้กับเกษตรกรจำนวน 40 กว่าคน เมื่อวันที่ 25 – 26 สิงหาคมที่ผ่านมา

จากการสำรวจเบื้องต้น พบว่า เกษตรกรที่ปลูกชาอูหลงรอบๆ ศูนย์ฯ มีระบบการผลิตที่ใกล้เคียงกับระบบเกษตรอินทรีย์อยู่แล้ว การปรับเปลี่ยนจึงค่อนข้างง่าย โดยในเบื้องต้นคาดว่าจะมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการประมาณ 43 ครอบครัว รวมทั้งพื้นที่แปลงสาธิตปลูกชาในศูนย์ฯ ก็จะปรับเปลี่ยนเป็นระบบเกษตรอินทรีย์ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ ยังมีเกษตรกรอีกราว 40 ครอบครัว ที่อาศัยอยู่ในเขตบ้านห้วยป๋อ ตำบลบ่อเกลือ ที่ปลูกชาอัสสัมมานานกว่า 100 ปี เพื่อผลิตเป็นชาเมี่ยง และทางศูนย์ฯ ได้เข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรตัดแต่งต้นชา จากเดิมที่เกษตรกรปล่อยให้ต้นชาสูงชะลูด เพื่อให้ต้นชาแตกยอดชาได้มากขึ้น และการเก็บเกี่ยวสะดวกขึ้น แต่การจัดการผลผลิตชาในบริเวณนี้มีปัญหาเรื่องการขนส่ง เพราะอยู่ไกลจากศูนย์ฯ มาก จึงอาจจำเป็นต้องเตรียมการในอีกหลายเรื่อง จึงจะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาเกษตรอินทรีย์จากหมู่บ้านดังกล่าวได้