วิจัยพบผู้บริโภคไทยนิยมเลือกซื้อสินค้าออร์แกนิคจากนิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย
     เป็นข้อมูลจากงานวิจัยเรื่อง Consumer evaluation of imported organic food products in emerging economies in Asia ที่นำเสนอในการประชุม International Food Marketing Research Symposium ที่จัดขึ้นที่เมืองดูบรอฟนิก ประเทศโครเอเชีย ในช่วงระหว่างวันที่ 15 -16 มิถุนายน 2560

ที่จริงแล้ว งานวิจัยนี้ ทำการศึกษาใน 2 ประเทศ คือ ประเทศจีนและประเทศไทย โดยการศึกษาในประเทศไทย นักวิจัยได้เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริโภคในร้าน 81 คน (ช่วงเดือนสิงหาคม 2559) และทำ focus group interview ซ้ำอีกครั้งในช่วงเวลาเดียวกัน

ผู้บริโภคไทยให้ความสนใจในเรื่องประเทศผู้ผลิต (ที่นิยมมากคือ นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย) เพราะค่อนข้างมั่นใจในระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในประเทศเหล่านี้ (รวมทั้งมั่นใจในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร) แต่ในขณะเดียวกัน ก็ยังคงให้น้ำหนักกับเรื่องราคา แบรนด์ และความคุ้นเคยกับสินค้า

จากเอกสาร Pedersen, Susanne; Aschemann-Witzel, Jessica; and Thøgersen, John (2017) “Consumer evaluation of imported organic food products in emerging economies in Asia”, presented at the Conference: Consumer evaluation of imported organic food products in emerging economies in Asia, Dubrovnik,Croatia, 15-16th June, 2017

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [ลิงค์]