ลาวจัดเวทีรัฐ-เอกชนพัฒนาเกษตรอินทรีย์
ตัวแทนภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ในประเทศลาวกว่า 40 คนได้เข้าร่วมประชุม Lao National Organic Agriculture Forum ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเวียงจันทร์ ประเทศลาว เมื่อ 23 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาการท่องเที่ยว การเกษตร และขีดความสามารถในการส่งออกแบบยั่งยืนในประเทศลาว

มูลนิธิสายใยแผ่นดิน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ปรึกษาของ UNCTAD ในโครงการนี้ เป็นผู้ประสานงานในการจัดการประชุมในครั้งนี้ โดยที่ประชุมได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับภาพรวมสถานการณ์เกษตรอินทรีย์ภายในประเทศ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ซึ่งที่ประชุมได้ข้อสรุปเบื้องต้นถึงกลยุทธ์หลัก 3 เรื่อง คือ (ก) การพัฒนาตลาดเกษตรอินทรีย์ในประเทศ (ข) การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับด้านเทคนิคเกษตรอินทรีย์และการส่งออก และ (ค) การจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ที่ชัดเจน