รัฐ-เอกชนร่วมผลักดันเกษตรอินทรีย์ไทย
[กรีนเนท]  สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทยได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรับรู้เรื่องสินค้าและบริการอินทรีย์ ส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการสนับสนุนการผลิตและการตลาดสินค้าอินทรีย์ ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้เพื่อการพัฒนาสินค้าและตลาดอินทรีย์ไทย โดยมีตัวแทนจากทั้งสามหน่วยงาน คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ คุณ… ทูตสาธารณรัฐเยอรมันประจำประเทศไทย (คุณ…) และนายกสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย (คุณวิฑูรย์ เรืองเลิศปัญญากุล) โดยมีแขกผู้มีเกียรติและผู้สนใจเข้าร่วมเป็นสักขีพยานกว่าร้อยคน

โดยมีรูปแบบกิจกรรมหลายลลักษณะที่จะดำเนินการภายใต้โครงการความร่วมมือดังกล่าว อาทิเช่น คาราวานสินค้าอินทรีย์ (Organic Caravan) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องสินค้าอินทรีย์ในโรงเรียน (Organic to Schools) ทัวร์ฟาร์มอินทรีย์ (Organic Tour) การอบรมผู้บริโภคในการทำอาหารอินทรีย์ (Organic Cooking Class) การสื่อสารกับผู้บริโภคผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ กิจกรรมส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ไทยในต่างประเทศ และกิจกรรมส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ไทยในประเทศ