รัฐบาลมาเลเซียเลื่อนการบังคับใช้ระเบียบเกษตรอินทรีย์ไปอีก 1 ปี
มาเลเซียได้จัดทำข้อกำหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Malaysian Standard, MS1529:2001 – The Production, Processing Labelling and Marketing of Plant Based Organically Produced Foods) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 และเตรียมจะเริ่มบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2554 แต่ก็ได้ตัดสินใจเลื่อนการบังคับใช้ออกไปอีก 1 ปี เพราะความไม่พร้อมในหลายด้าน

ปัญหาสำคัญประการหนึ่งก็คือ สินค้าออร์แกนิคที่ขายในมาเลเซียเกือบทั้งหมดเป็นสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานในระบบที่แตกต่างกัน  แต่การบังคับใช้ระเบียบเกษตรอินทรีย์นี้ครอบคลุมสินค้านำเข้าจากต่างประเทศด้วย ซึ่งกระทรวงเกษตรของเมเลเซียเองไม่แน่ใจว่า จะดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าออร์แกนิคนำเข้าอย่างไรดี เช่น จะทำระบบการยอมรับผลการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์จากต่างประเทศอย่างไร เพราะถ้าจัดการไม่ดี ก็จะทำให้เกิดผลกระทบต่อการค้าออร์แกนิคของประเทศได้

อีกปัญหาหนึ่งก็คือ กรมวิชาการเกษตรไม่ได้มีความพร้อมในการที่จะตรวจรับรองผลผลิตเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์แปรรูปในประเทศ แต่การบังคับใช้ระเบียบนี้จะทำให้ผู้ประกอบการแปรรูปไม่สามารถขอการรับรองมาตรฐานได้  ทางกรมวิชาการเกษตรจึงอาจพัฒนความร่วมมือกับภาคเอกชน สมาคมเกษตรอินทรีย์มาเลเซีย (Organic Alliacne Malaysia – OAM) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบรับรองการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์แทน

ข่าวจาก The Organic Standards (issue 124, August 2011)