รมต.พาณิชย์ดันไทยเป็นตลาดเกษตรอินทรีย์อาเซียน
ในการจัดประชุม Organic Symposium 2011 เมื่อ 31 สิงหาคม 2554 นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวเปิดการประชุมโดยกล่าวถึงทิศทางการพัฒนาธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของไทยว่า ควรจะพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นตลาดออร์แกนิคสำหรับผู้ผลิตผู้ประกอบการในอาเซียน รวมทั้งให้ประเทศไทยแสดงบทบาทในเวทีเกษตรอินทรีย์สากลและภูมิภาคมากขึ้น ซึ่ีงเพิ่มเติมจาก 4 แนวทางหลักในการส่งเสริมการค้าและธุรกิจเกษตรอินทรีย์ที่กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการมา คือ การพัฒนาผู้ประกอบการ การพัฒนาตลาด การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ และการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า

นายวิฑูรย์ ปัญญษกุล นายกสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทยและกรรมการของ International Organic Accreditation Service และ Dr. John Thogersen จากมหาวิทยาลัย Aarhus ประเทศเดนมาร์ค ได้กล่าวบรรยายถึงภาพรวมเกษตรอินทรีย์โลกว่า ในปัจจุบัน มีประเทศกว่า 160 ประเทศที่ทำเกษตรอินทรีย์แล้ว โดยมีเกษตกรกว่า 1.8 ล้านฟาร์ม ครอบคลุมพื้นที่ราว 232.5 ล้านไร่  ในขณะที่ตลาดผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของปี 2553 คาดว่า จะมีมูลค่าประมาณ 59,000 ล้านดอลลาร์ (ราว 1.77 ล้านล้านบาท) และมีการขยายตัวประมาณ 7-8 % (แต่ถ้านับจากปี 2543 ตลาดเกษตรอินทรียโลกได้ขยายตัวไปแล้ว 228%)

ในการสัมมนาครั้งนี้ ยังได้มีการอภิปรายถึงสถานการณ์เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ และปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจเกษตรอินทรีย์อีกด้วย โดยในเรื่องการตรวจรับรองมาตรฐาน วิทยากรได้กล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับการที่แต่ละประเทศกำหนดกฎระเบียบและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กันหลายประเทศ และแต่ละมาตรฐาก็ไม่ได้ยอมรับซึ่งกันและกัน ทำให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ต้องขอการรับรองหลายมาตรฐาน เพิ่มค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  แต่อย่างไรก็ดี ทางองค์กรระหว่างประเทศได้พยายามผลักดันให้มีการจัดทำมาตรฐานกลางสำหรับภูมิภาคเอเชียอยู่ ซึ่งประเทศไทย และอีกหลายประเทศในเอเชีย ได้เข้าร่วมในการยกร่างมาตรฐานนี้  ถ้าสำเร็จ ก็จะทำให้การค้าเกษตรอินทรีย์ในภูมิภาคเอเชียเป็นไปได้โดยสะดวกมากขึ้น

Organic Symposium เป็นการสัมมนาเกษตรอินทรีย์ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ โดยในปีนี้เป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 300 คน โดยมีตัวแทนผู้ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์จากภูมิภาคอาเซียนและประเทศจีนเข้าร่วมด้วย