ม. แม่โจ้จัดงาน 80 ปี ประกาศตัว มหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์-สีเขียว-เชิงนิเวศ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดงานครบรอบ 80 ปี ในช่วง 4 – 10 ธันวาคม 2556 พร้อมกับการประกาศตัวเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์-สีเขียว-เชิงนิเวศ โดยในงานดังกล่าว มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์หลายกิจกรรม ทั้งการประชุมเชิงวิชาการ การออกร้านแสดงสินค้า นิทรรศการ และการเสวนากับศิษย์เก่าแม่โจ้ที่ทำงานด้านเกษตรอินทรีย์

หนึ่งในงานวิชาการ คือ การจัดประชุม Asia Today: Questions and Answers “Well-Being, Agriculture, and Politics ในช่วง 5 – 7 ธันวาคม ซึ่งมีตัวแทนจากหน่วยงานที่ทำเกษตรอินทรีย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้นำเสนอภาพรวมเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในประเทศต่างๆ  ไฮไลท์สำคัญของการประชุมคือ การบรรยายพิเศษจาก ฯพณฯ เลียนโป จิกมี โยวเซอ ทินเลย์ อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศภูฏาน ที่ได้บรรยายถึงความสำคัญและความจำเป็นของการพัฒนาส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้เป็นทางเลือกและทางรอดของเกษตรกรและสังคม  นอกจากนี้ ยังมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในด้านต่างๆ เช่น การผลิต การตลาด และบทบาทของนักวิชาการ เป็นต้น

อีกกิจกรรมที่สำคัญหนึ่ง คือ การจัดเสวนาและพบปะกันของศิษย์เก่าแม่โจ้ที่ในปัจจุบันทำงานเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ โดยการจัดกิจกรรมนี้ ทางมูลนิธิสายใยแผ่นดินได้มีส่วนในการช่วยประสานงานและดำเนินการด้วย  งานในวันนั้นมีศิษย์เก่าแม่โจ้ที่ทำเกษตรอินทรีย์กว่า 50 คนที่ได้เข้าร่วม ซึ่งมีทั้งที่เป็นเกษตรกร องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษา  ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเห็นเกี่ยวกับบทบาทของแม่โจ้ ซึ่งหลายท่านได้แนะนำให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เน้นเรื่องการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพและมีจิตสำนักด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อจะได้ช่วยผลักดันการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต