มกอช. ดันมาตรฐานปลาสลิดเกษตรอินทรีย์
[กรีนเนท]  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ยกร่างมาตรฐานการเลี้ยงปลาสลิดเกษตรอินทรีย์ขึ้น และได้จัดประชุมขอความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา

แต่ผู้ประกอบการและหน่วยงานภาคเอกชนจำนวนหนึ่งตั้งความเห็นว่า มกอช. มีมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกษตรอินทรีย์อยู่แล้ว ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำมาตรฐานเพิ่มขึ้นอีก เช่นเดียวกันกับในกรณีของการทำมาตรฐานการปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ (ดูข่าว “มกอช. เตรียมออกมาตรฐานข้าวเกษตรอินทรีย์” 2 เม.ย. 53.) การทำมาตรฐานแยกเป็นรายสินค้านั้นไม่น่าจะเป็นแนวทางที่เหมาะสมสำหรับเกษตร อินทรีย์ เพราะทำให้มีรายละเอียดที่ปลีกย่อย จนทำให้เกิดความสลับซับซ้อนของมาตรฐานมากเกินไป