มกท. เริ่มให้บริการตรวจรับรองปศุสัตว์เกษตรอินทรีย์
การเลี้ยงสัตว์เกษตรอินทรีย์ในประเทศยังเป็นธุรกิจที่เพิ่งจะเริ่มต้น เพราะมีผู้ผลิตที่สนใจจะปรับเปลี่ยนการผลิตมาเป็นเกษตรอินทรีย์อยู่ไม่มาก แม้ว่า ตลาดในประเทศค่อนข้างเปิดกว้างสำหรับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคจากสัตว์ โดยเฉพาะไข่ไก่ นม และเนื้อสัตว์

หลังจากได้ทดลองพัฒนามาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองมาเกือบ 2 ปี ทางสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ได้เริ่มเปิดให้บริการตรวจรับรองปศุสัตว์เกษตรอินทรีย์แล้ว โดยในปัจจุบัน (30 พ.ย. 54) มีผู้ประกอบการ 4 รายที่ขอการตรวจรับรอง ประกอบด้วยเกษตรกรเลี้ยงวัวเนื้อ วัวนม และไก่

อย่างไรก็ดี มาตรฐานปศุสัตว์เกษตรอินทรีย์ที่ มกท. ใช้นี้เป็นมาตรฐานสำหรับประเทศไทยเท่านั้น ไม่ได้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล ที่เป็นเช่นนี้เพราะ การพัฒนาปศุสัตว์เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยยังอยู่ในระยะเริ่มต้นมาก จึงไม่อาจนำข้อกำหนดมาตรฐานในระดับสากลมาใช้ในประเทศ เพราะมีข้อกำหนดหลายข้อที่ผู้ผลิตในประเทศไทยไม่สามารถปฏิบัติได้ เช่น ข้อกำหนดเกี่ยวกับสัดส่วนของวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ในอาหารสัตว์ เป็นต้น  อย่างไรก็ดี เมื่อปศุสัตว์เกษตรอินทรีย์ไทยได้พัฒนาต่อ ก็อาจยกระดับมาตรฐานให้ทัดเทียมกับสากลได้ในอนาคต