มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
1) ผลกระทบจากโลกร้อนแบบไหนที่ต้องปรับตัวรับมือ
2) หลักการสำคัญของการปรับตัวรับมือโดยชุมชน
3) บททดลองการปรับต้วของโครงการนำร่อง 8 แห่ง
4) บทเรียนสำคัญจากโครงการนำร่องที่ดำเนินการโดยมูลนิธิสายใยแผ่นดิน

ปรับตัวโลกร้อน เริ่มที่ชุมชน
AUTHOR

admin

All stories by: admin