เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการการพัฒนาและขยายผลต้นแบบชุมชนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อความมั่นคงทางอาหารในประเทศไทย” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือ 4 ฝ่าย คือ มูลนิธิสายใยแผ่นดิน มูลนิธินโยบายสุขภาวะ ศูนย์จัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และ องค์การอ็อกแฟม โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป และองค์การอ็อกแฟม โครงการนี้มีพื้นที่ดำเนินงานใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดยโสธร (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และจังหวัดเชียงใหม่ (ภาคเหนือ) และมีการดำเนินงานในช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2554 ถึง 31 สิงหาคม 2556

12:54 นาที

Community based climate change adaptation model for food security in Thailand
AUTHOR

admin

All stories by: admin