ประเทศจีนออกมาตรการคุมเข้มการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์
จากปัญหาเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยของอาหารที่จำหน่ายในประเทศจีน จนเกิดเป็นข่าวอื้อฉาวไปทั่วโลกหลายครั้ง รัฐบาลจีนจึงได้ออกมาตรการควบคุมเรื่องมาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศจีนอย่างเข้มงวด รวมถึงสินค้าอาหารออร์แกนิคด้วย โดยมีการปรับปรุงแก้ไขทั้งข้อกำหนดมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ (China National Organic Product Standard) และกฎระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบรับรอง (Rules on Organic Certification) ซึ่งมาตรฐานและระเบียบเพิ่มเติมนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญดังนี้
  • มีเว็บไซต์กลางที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบรับรอง (http://food.cnca.cn) เช่น ชื่อผู้ที่ทำหน้าที่ในการตรวจฟาร์ม/สถานประกอบการเกษตรอินทรีย์ ระยะเวลาที่ใช้ในการทำการตรวจ รายงานการตรวจ และรูปภาพ
  • เว็บไซต์กลางนี้จะทำการรับรองผู้ผลิต-ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์โดยอัตโนมัติ (ไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการของหน่วยตรวจสอบรับรองที่ตัดสินใจรับรองอีกต่อไป)
  • ในการค้าสินค้าออร์แกนิค จะต้องมีการใช้ใบรับรองการค้า (transaction certificate) กับสินค้าในแต่ละล็อตทุกครั้ง
  • ผู้ตรวจจะต้องทำการสุ่มผลผลิตในฟาร์มเกษตรอินทรีย์ เพื่อตรวจหาสารเคมีตกค้างในทุกครั้งที่มีการเพาะปลูก (เช่น ถ้าปลูกผักบุ้ง 4 ครั้ง/ปี ก็จะต้องมีการสุ่มผักบุ้งทั้ง 4 ครั้ง) และถ้าพบสารเคมีตกค้างในผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ผู้ผลิตก็จะถูกยกเลิกการรับรองมาตรฐานโดยทันที ไม่ว่าการปนเปื้อนนั้นอาจเกิดจากแปลงข้างเคียง
  • ผู้ผลิตที่รวมกันเป็นกลุ่ม แม้ว่าจะมีระบบควบคุมภายใน ก็จะต้องได้รับการตรวจจากผู้ตรวจของหน่วยตรวจรับรองทุกคน ไม่อนุญาตให้ใช้วิธีการสุ่มตรวจเกษตรกรบางรายได้อีกต่อไป
  • ไม่อนุญาตให้มีการปลูกพืชชนิดเดียวกันในระบบเกษตรอินทรีย์และไม่ใช่อินทรีย์ในเวลาเดียวกัน (การปลูกพืชคู่ขนาน)
  • สินค้าออร์แกนิคที่นำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อจำหน่ายในประเทศจีน จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ เช่นเดียวกันกับสินค้าออร์แกนิคที่ผลิตในประเทศจีน

ด้วยมาตรการที่เข้มงวดเหล่านี้ ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์ในจีนเป็นห่วงว่า การผลิตเกษตรอินทรีย์ในประเทศจะลดลงอย่างมากในปี 2555 นี้ รวมทั้งสินค้าออร์แกนิคที่นำเข้าจากต่างประเทศด้วย เพราะค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรับรองจะเพิ่มสูงขึ้นมาก

สรุปจาก The Organic Standards, Issue 131, March 2012