บริษัท กรีนเนทเอสอี ได้รับการขึ้นทะเบียนจากเป็นแห่งแรกจากเครือข่ายไทย PGS เกษตรอินทรีย์+
บริษัท กรีนเนท เอสอี ได้เริ่มจัดทำโครงการกาแฟอินทรีย์รักษาป่า ตั้งแต่กลางปี 2553 และได้จัดทำระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ในปลายปี 2555 กับเกษตรกรในอำเภอแม่สรวยและอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยในปัจจุบัน มีเกษตรกรที่ปลูกกาแฟอินทรีย์ที่อนุรักษ์ป่า 147 ครอบครัว ครอบคลุมพื้นที่ 1826.5 ไร่ โดยมีข้อกำหนดมาตรฐานเพิ่มเติมจากการทำเกษตรอินทรีย์ คือ การปลูกพืชพื้นบ้านหลายระดับเพื่อให้ร่มกับกาแฟ รวมทั้งพืชคลุมดินเพื่ออนุรักษ์หน้าดิน

เครือข่ายไทย PGS เกษตรอินทรีย์+ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม 2556 (ดูข่าว) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบเกษตรอินทรีย์ PGS ในประเทศไทย โดยหนึ่งในกิจกรรมของเครือข่ายคือ การให้บริการประเมินมาตรฐานและระบบการทำงานของหน่วยงานในประเทศไทยที่ทำระบบเกษตรอินทรีย์ PGS โดยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่เครือข่ายใช้ในการประเมินตั้งอยู่บนหลักการเกษตรอินทรีย์ของสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) คือ นิเวศ, สุขภาพ, การดูแลเอาใจใส่, และความเป็นธรรม  ส่วนเกณฑ์ในการจัดทำระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายฯ ก็ตั้งอยู่บนองค์ประกอบของระบบ PGS ของสมาพันธ์ฯ ซึ่งประกอบด้วย การมีส่วนร่วม, การมีวิสัยทัศน์ร่วม, ความโปร่งใส, ความเชื่อมั่นต่อกัน, และความเชื่อมโยงในแนวราบ