ติดตามโครงการนำร่อง บ้านมดตะนอย จังหวัดตรัง
19 มีนาคม 2554  โครงการสนับสนุนการปรับตัว ลงพื้นที่ บ้านมดตะนอย ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมติดตามงาน รวมทั้งสิ้น  22 คน จากตัวแทนหมู่บ้านมดตะนอย และเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและมูลนิธิอันดามัน

บ้านมดตะนอยหรือพื้นที่ดำเนินงานมีครัวเรือนอาศัยอยู่ในชุมชน 330 ครัวเรือน โดยประมาณ ประกอบอาชีพประมง เป็นหลัก โดยผู้ชายจะมีหน้าที่ออกเรือ ผู้หญิงจะทำงานที่โรงงานห้องเย็น

การออกเรือ จะออกเรือในช่วง ตี 3- ตี 5 และกลับเข้าฝั่งตอนเที่ยงถึงเย็น ปัญหาที่เกิดจากสภาวะอากาศ ที่เห็นเด่นชัดคือ อากาศที่ร้อนขึ้น เมื่อ น้ำทะเลมีอุณหภูมิสูงขึ้น (น้ำร้อนขึ้น)  ทำให้เกิด ปะการังฟอกขาว พบเห็นในบริเวณใกล้เคียง  และที่สำคัญทำให้ปลาหมึกบริเวณนั้นลดจำนวนลง  นอกจากนั้น ยังพบว่า เมื่อมีปริมาณฝนมากขึ้นน้ำฝนจะไหลลงสู่ทะเลมากขึ้น เมื่อน้ำจืดเยอะขึ้น จะส่งผลต่อพฤติกรรมของสัตว์ทะเล ที่ไม่ชอบน้ำจืด ทำให้ปลาตาย  น้ำเค็มกลายเป็นน้ำกร่อย ทำให้แมงกะพรุนเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่บริเวณชายฝั่ง

สำหรับ ลมในพื้นที่ เป็นปัจจัยสำคัญต่อการออกเรือและทำมาหากิน ซึ่ง โดยลมจะมีลมประจำถิ่น เป็นหลัก  (ลมหัวนอน ชาวบ้านเรียก ลมขอทาน คือ ถ้ามีลมนี้พัดผ่านเข้ามา จะทำให้หาปลาไม่ได้)

ภาคีเครือข่ายสำคัญของโครงการนี้ คือ มูลนิธิอันดามัน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ ชุมชนบ้านมดตะนอย