คนไทยไม่ค่อยตระหนักถึงการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน: งานวิจัยของ WWF Thailand
              รายงานวิจัย “Sustainable Consumption and Production” ที่จัดทำโดย WWF Thailand (จ้างบริษัทวิจัย CSN   Research) ทำสำรวจเชิงปริมาณและคุณภาพคนกรุงเทพ 240 คน ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561  พบว่า ผู้บริโภครู้จักและเข้าใจในเรื่อง การบริโิภคและการผลิตอย่างยั่งยืน (คือ ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม) ค่อนข้างน้อย แต่ให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพ และคุณภาพของอาหาร (ความสะอาด ความสด)  อย่างไรก็ดี ในสายตาของผู้บริโภค
ไทย เกษตรอินทรีย์เป็นทั้งการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

อุปสรรคหลักของการส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนในประเทศไทย 4 ข้อ คือ
ก) คนส่วนใหญ่ไม่ได้รับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้ (92%)
ข) ขาดการประชาสัมพันธ์และผลผลิตมีราคาแพง (88%)
ค) ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ไม่หลากหลาย (81%)
ง) รัฐบาลไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจัง (78%)

อ่าน powerpoint สรุปรายงาน (ภาษาอังกฤษ) ได้ที่ “download