ก.พาณิชย์จัดงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าออร์แกนิค

งานสัมมนา Organic Symposium 2014 ในปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 25 กรกฏาคม โดยมีท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธีเปิด และท่านผู้ตรวจราชการ กระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวแนะนำแผนกิจกรรมสนับสนุนธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงพาณิชย์ในปัจจุบัน หลังจากนั้น มีการบรรยายพิเศษโดยคุณเจอรัล เฮอร์แมนน์ อดีตประธานสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ และปัจจุบัน ผู้บริหารของบริษัทที่ปรึกษา Organic Services ซึ่งได้บรรยายถึงการขยายตัวของเกษตรอินทรีย์โลก ซึ่งทั้งพื้นที่การเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์และตลาดออร์แกนิคทั่วโลกยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยตลาดออร์แกนิคได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น 5 เท่าตัว (จาก 10,000 ล้านเหรียญในปี 2542 เป็น 50,000 ล้านเหรียญในปี 2545) โดยตลาดที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันอยู่ที่ประเทศสหัฐอเมริกา ตามด้วยประเทศต่างๆ ในสหภาพยุโรป แต่ตลาดที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นที่จับตาของผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์คือ ตลาดในเอเชีย โดยเฉพาะจีน อินเดีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น  ปัญหาสำคัญการขยายตัวของตลาดเกษตรอินทรีย์ยังคงเป็นเรื่องการขยายตัวของการผลิต ซึ่งมีความท้าทายตั้งแต่เรื่องกฏระเบียบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่มีความเข้มงวดและความสลับซับซ้อนมากขึ้น รวมทั้งการแย่งชิงพื้นที่การเกษตรเพื่อปลูกพืชพลังงาน

ในเวทีเสวนาถัดมาเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับแนวโน้มและความท้าทายของข้าวอินทรีย์ไทยหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งผู้เข้าร่วมเสวนาต่างเห็นร่วมกันว่า การทำนาปลูกข้าวที่ลดต้นทุนการผลิตควรจะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของชาวนาไทย ส่วนการปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง สำหรับเกษตรกรรายย่อย ที่อยู่นอกเขตชลประทาน ซึ่งการทำนาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เหล่านี้สามารถช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลิตภาพ และช่วยในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมได้ด้วย รวมทั้งเกษตรกรนอกเขตชลประทานควรให้ความสำคัญกับการปลูกพืชอาหารบนแปลงนาในช่วงฤดูทำนาและพืชหลังนา เพื่อกระจายความเสี่ยงและเพิ่มรายได้  ส่วนการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่น่าจะมีผลต่อเกษตรกรไทยที่ปลูกข้าวอินทรีย์มากนัก เพราะข้าวอินทรีย์ไทยได้บุกตลาดออร์แกนิคในอาเซียนเกือบหมดแล้ว แต่สิ่งที่น่าจะเป็นโอกาสมากกว่า คือ การทำให้ประเทศไทยเป็นฮัทด้านความรู้และบริการเกี่ยวกับการปลูก/ตลาดข้าวออร์แกนิค โดยเฉพาะข้าวพื้นบ้านสายพันธุ์ต่างๆ

คู่ขนานไปกับงานสัมมนา Organic Symposium ก็คืองาน Organic and Natural Expo 2014 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 – 27 กรกฏาคม ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์