กลุ่มเกษตรอินทรีย์เกาหลีมาดูงานเกษตรอินทรีย์ไทย

สมาพันธ์เกษตรยั่งยืนเกาหลี (Korean Federation for Sustainable Agriculture – KFSA) เป็นองค์กรระดับชาติของเกษตรกรและหน่วยงานที่ทำงานด้านเกษตรอินทรีย์และเกษตรยั่งยืนของประเทศเกาหลีได้จัดกิจกรรมมาทัศนศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์ที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 26 – 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยทางมูลนิธิสายใยแผ่นดินได้รับมอบหมายให้ช่วยจัดกิจกรรมดังกล่าวให้

ผู้ร่วมในกิจกรรมทัศนศึกษาในครั้งนี้ประกอบด้วยเกษตรกร นักธุรกิจ และเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในองค์กรเกษตรอินทรีย์จากหน่วยงานต่างๆ รวม 17 คน ซึ่งมีเป้าหมายในการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การจัดการองค์กรเกษตรกร และความเชื่อมโยงระหว่างการผลิต-แปรรูป-ตลาด ในลักษณะของการจัดการห่วงโซ่ซัพพลาย