กรีนเนทได้รับการรับรองมะม่วงหิมพานต์แฟร์เทรดแห่งแรกของประเทศ
กลางปี 2553 กรีนเนทได้รับการติดต่อจากกระทรวงพาณิชย์ ให้จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรชุมชนริมแม่น้ำโขง ในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล โดยมีพื้นที่เป้าหมาย 3 หมู่บ้าน คือ บ้านดงนา เขตอำเภอศรีเมืองใหม่ และบ้านปากลา เขตอำเภอโขงเจียม  และในปี 2554 ได้ขยายพื้นที่เพิ่มอีกหนึ่งหมู่บ้าน คือ บ้านคันท่าเกวียน อำเภอโขงเจียม ซึ่งเกษตรกรใน 3 หมู่บ้าน มีอาชีพทำการเกษตร จับปลา ปลูกฝ้าย มะม่วงหิมพานต์ และมันสำปะหลัง ซึ่งในแผนงานเกษตรอินทรีย์จะเน้นที่การปลูกฝ้ายและมะม่วงหิมพานต์เท่านั้น

เมื่อเกษตรกรได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลในต้นปี 2554 ทางสหกรณ์กรีนเนทก็ได้เริ่มเข้าไปรับซืิ้อผลผลิต เพื่อแปรรูปและจำหน่าย  ในส่วนของฝ้าย กรีนเนทได้แปรรูปเป็นเส้นด้ายออร์แกนิคและเสื่้อยืดจากฝ้ายออร์แกนิค จำหน่ายในประเทศ  แต่ในส่วนของมะม่วงหิมพานต์ ทางกรีนเนทได้จัดหาตลาดต่างประเทศ (สหภาพยุโรป) ซึ่งได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นอย่างดี  จนกระทั่งมีการร่วมลงทุนจากลูกค้าในต่างประเทศ เพื่อก่อสร้างโรงงานแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ที่ศูนย์เกษตรอินทรีย์กรีนเนท ยโสธร

เพื่อสร้างความแตกต่างของสินค้า ทางกรีนเนทจึงได้สมัครขอการตรวจรับรองแฟร์เทรดสำหรับผลิตภัณฑ์เมล็ดมะม่วงหิมพานต์นี้ ซึ่งในเดือนพฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ทาง FLO Cert (หน่วยตรวจรับรองแฟร์เทรดสากล) ได้ยืนยันการรับรองแฟร์เทรดผลผลิตเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ของกรีนเนท ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงหิมพานต์แฟร์เทรดแห่งแรกของประเทศไทย  ที่จริงแล้ว กรีนเนทได้รับการรับรองมาตรฐานข้าวแฟร์เทรดแห่งแรกของโลก (พ.ศ. 2545) และมะพร้าวแฟร์เทรดเป็นกลุ่มแรกของประเทศไทย (พ.ศ. 2553)