กรีนเนทร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ผลักดันโครงการฝ้ายเกษตรอินทรีย์

[ประไพ ใจมั่น]  เมื่อวันที่ 17พฤษภาคม 2553 รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ คุณพิมพาพรรณ ชาญศิลป์ คุณสหัส บุญญาภิวัติ ที่ปรึกษาสำนักพระราชวัง  คุณบรรพต หงษ์ทอง อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  คุณชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ อดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน  และคุณไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ อธิบดีกรมหม่อนไหม  พร้อมด้วยคณะทำงานและเจ้าหน้าที่มูลนิธิสายใยแผ่นดิน/กรีนเนท ได้ลงพื้นที่บ้านดงนา เขตอำเภอศรีเมืองใหม่ และบ้านปากลา เขตอำเภอโขงเจียม ในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ในโครงการตามพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลกับชาวบ้านที่สนใจที่จะปลูกฝ้ายเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งทำการประเมินพื้นที่และเตรียมการสำหรับการดำเนินโครงการส่งเสริม ศักยภาพการผลิตและการตลาดฝ้ายเกษตรอินทรีย์
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนให้เกษตรกรที่ปลูกฝ้ายริมแม่น้ำ โขงได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล รวมทั้งจัดการแปรรูปและจัดหาตลาดให้กับเกษตรกร  ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ มีเกษตกรที่สนใจเข้าร่วมการพูดคุยจากบ้านดงนา 47 คน และบ้านปากลา 43 คน  เกษตรกรส่วนใหญ่ในทั้งสองหมู่บ้านนี้มีอาชีพประมงหาปลาในแม่น้ำโขง และมีพื้นที่เพาะปลูกพืชอยู่ตามริมตลิ่งชายฝั่งแม่น้ำโขง โดยจะทำการปลูกพืชอายุสั้นต่างๆ ผสมผสานกัน หลังจากน้ำในแม่น้ำโขงเริ่มลดลง เช่น มันเทศ หอม แดง ถั่วลิสง ข้าวโพด และฝ้าย