V

ความเปราะบาง [vulnerability]

ระดับที่ระบบจะได้รับผลกระทบ หรือไม่สามารถที่จะรับมือ กับผลจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (ทั้งความผันผวนของภูมิอากาศ [climate variation] หรือสภาพอากาศรุนแรง/วิกฤติ [climate extreme])  ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเปราะบางประกอบด้วยการเปิดรับต่อภัยจากภูมิอากาศ [exposure] (ทั้งชนิดของภัย ขนาดของภัย และอัตราความผันผวนของภูมิอากาศ) ระดับของความอ่อนไหวของระบบเมื่อเกิดภัยจากภูมิอากาศ [sensitivity] และความสามารถในการปรับตัว [adaptive capacity] ของระบบในการรับมือกับภัยจากภูมิอากาศ