หนังสือ “เพอร์มาคัลเชอร์”

-11%
หนังสือ “เพอร์มาคัลเชอร์”

ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบฟาร์ม สิ่งปลูกสร้าง และที่อยู่อาศัย ที่ให้ความใส่ใจกับระบบนิเวศ สภาพทางภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความสอดคล้องกับนิเวศธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน (โดยเฉพาะพลังงานที่ไม่หมุนเวียน) และผลิตปัจจัยสำคัญในการดำรงชีพ (อาหาร สมุนไพร) ด้วยตัวเอง

*หนังสือดี ๆ ที่ควรอ่านและมีไว้ในครอบครอง
#ความรู้เบื้องต้นเพอร์มาคัลเชอร์***

**สำหรับท่านที่สนใจทำเกษตรอินทรีย์

แปลโดยคุณวิฑูรย์ ปัญญากุล และคุณรวิมาศ ปรมศิริ

หนังสือเล่มนี้แปลจาก “Introduction to Permaculture” ซึ่งเป็นหนังสือคลาสสิคเล่มหนึ่งของกลุ่มคนที่สนใจเรื่องทางเลือกในการดำเนินชีวิต ที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพอร์มาคัลเชอร์ไม่ใช่เทคนิคหรือระบบการเกษตร แต่เป็นแนวคิดและระบบการออกแบบการใช้ที่ดินและสภาพแวดล้อมเพื่อการดำเนินชีวิต ทั้งในฟาร์ม บ้านพักอาศัย และชุมชน โดยในหนังสือเล่มนี้ ได้บรรยายแนวคิด หลักการ และแนวทางในการออกแบบ พร้อมภาพวาดประกอบ รวมทั้งตัวอย่างการออกแบบ พร้อมรายละเอียด ซึ่งทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่อ่านง่ายและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

#เกษตรอินทรีย์ #Organic #หนังสือเกษตรอินทรีย์ #Permaculture #เพอร์มาคัลเชอร์

 

ซื้อทางออนไลน์

จดหมายข่าว

x
X