F

(CO2) fertilization effect [ผลของการมีธาตุอาหารเพิ่มจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์]

การมีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มขึ้นจะเป็นผลดีต่อพืช เพราะพืชสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากขึ้น (ซึ่งทำให้พืชได้รับธาตุอาหารคาร์บอนเพิ่มขึ้น) ทำให้มีการเจริญเติบโตได้ดีขึ้น  แต่พืชต่างชนิดอาจเจริญเติบโตได้ดีต่างกัน  โดยทั่วไป พืชในกลุ่ม C3 จะเจริญเติบโตได้ดีกว่าพืชในกลุ่ม C4 (พืชส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม C3 แต่พืชอาหารเช่น ข้าวโพด อ้อย ข้าวฟ่าง  เป็นพืชในกลุ่ม C4) แต่เมื่อความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงถึงจุดๆ หนึ่ง (จุดสูงสุดนี้แตกต่างกันไปตามชนิดพืช) การเจริญเติบโตของพืชก็อาจไม่ได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจัยในการเจริญเติบโตอื่นๆ เริ่มจํากัดไม่ให้พืชเจริญเติบโตได้เพิ่มขึ้นอีก เพราะมีปัจจัยอื่นที่กลายเป็นข้อจำกัดในการเจริญเติบโต (เช่น มีธาตุอาหารในดินไม่เพียงพอ หรือปัญหาความแห้งแล้ง)