อภิปรายในงานสัมมนาเชิงวิชาการ “ความเป็นจริงเรื่องเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานบังคับ และยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ” วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จัดโดยสภาเกษตรกร

  • ชนวน รัตนวราหะ

  • เดชา ศิริภัทร

  • วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ

  • วิฑูรย์ ปัญญากุล

อภิปราย “ความเป็นจริงเรื่องเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานบังคับ และยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ”
AUTHOR

admin

All stories by: admin