อบรม “งานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เพื่อขยายเกษตรกรสมาชิก”

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank – ADB) ในแผนงาน (ระยะ 2) การสนับสนุนเกษตรในเขตลุ่มแม่น้ำแม่โขง – การพัฒนาธุรกิจการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสภาพอากาศ ในประเทศลาวและประเทศไทย (39542-022) โดยจะจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 19 – 22 ธันวาคม 2557  จังหวัดยโสธร

เนื้อหาหลักสูตรจากอบรมประกอบด้วย
* ปัจจัยในการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตเป็นเกษตรอินทรีย์สำหรับเกษตรกร (ปัจจัยภายนอก-ภายในของเกษตรกร ปัจจัยสำหรับงานส่งเสริม)
* วิเคราะห์กิจกรรมเรียนรู้แบบต่างๆ ข้อดี-ข้อจำกัด
* ระบบงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ของกรีนเนท
การจัดโครงสร้างกลุ่ม (สำหรับห่วงโซ่การผลิตและระบบควบคุมภายใน)
* ฝึกปฏิบัติ: ออกแบบงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ วิเคราะห์ความต้องการ-ออกแบบหลักสูตร-กำหนดกระบวนการ/เนื้อหา/เวลา
* เครือข่ายสนับสนุน/ความร่วมมืองานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมอบรม และดาวน์โหลดใบสมัครข้างล่าง

Attachment ขนาด
รายละเอียดกิจกรรมอบรม 52.48 KB
ใบสมัคร 23 KB