อบรมติดตามกลุ่มเกษตรอินทรีย์หลวงพระบาง

กลุ่มเกษตรอินทรีย์หลวงพระบาง (สาธารณรัฐประชาชนลาว) เป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้น ภายใต้การสนับสนุนของโครงการพัฒนาการท่องเที่ยว การเกษตร และขีดความสามารถในการส่งออกแบบยั่งยืนในประเทศลาว ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสหประชาชาติ 5 หน่วยงาน คือ ITC, ILO, UNCTAD, UNIDO และ UNOPS

ผู้นำเกษตรกรของกลุ่มและเจ้าหน้าที่โครงการได้มาศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่แม่ทา (จังหวัดเชียงใหม่) ตั้งแต่เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยการประสานงานของมูลนิธิสายใยแผ่นดิน  หลังจากที่ผู้นำเกษตรกรได้เริ่มนำความรู้ที่ได้ไปแนะนำให้กับเกษตรกรสมาชิก ทางโครงการได้ประสานงานให้กรีนเนทจัดกิจกรรมติดตามการเรียนรู้ของเกษตรกรในช่วงระหว่างวันที่ 1 – 5 กรกฏาคม 2557 ที่เมืองหลวงพระบาง โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห์บทเรียนสำหรับการประยุกต์ปรับใช้ในการพัฒนากลุ่มเกษตรอินทรีย์หลวงพระบาง แนวทางการจัดตั้งและจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร รวมไปถึงแนวทางในการจัดทำกลุ่มออมทรัพย์และกองทุนหมุนเวียนสำหรับให้สมาชิกกู้ยืม

นอกจากนี้ ทีมเจ้าหน้าที่กรีนเนทยังได้จัดอบรมด้า นเทคนิคการวางแผนการปลูกผัก เพื่อให้สามารถมีผักส่งตลาดได้อย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการของลูกค้า โดยการวางแผนปริมาณเมล็ดพันธุ์ ขนาดพื้นที่ปลูกผัก และความถี่ในการปลูก  นอกจากนี้ ทางทีมงานยังให้เกษตรกรที่เข้าร่วมได้ฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมกล้าพันธุ์ผัก ตั้งแต่การทดสอบความงอกของเมล็ด (สำหรับใช้ในการวางแผนการปลูก) การเตรียมดินและวัสดุเพาะ การเพาะเมล็ดและย้ายกล้าพันธุ์