สัมมนาสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทยในงาน ThaiFex
[กรีนเนท] เมื่อวันที่ 1- 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทางสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย ร่วมกับกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ จัดสัมมนาเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ 2 หัวข้อ คือ “แนวโน้มตลาดเกษตรอินทรีย์โลกและตลาดเอเชีย” และ “เกษตรอินทรีย์กับความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย”  โดยการจัดสัมมนาทั้งสองวันได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานความร่วมมือไทย-เยอรมัน หรือที่รู้จักกันในชื่อ GTZ

ในการสัมมนาวันแรก มีการพูดถึงสถานการณ์เกษตรอินทรีย์โลกและเกษตรอินทรีย์ไทย ซึ่งโดยภาพรวมแล้ว ตลาดเกษตรอินทรีย์ทั่วโลกยังคงเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรปในปีที่ผ่านมาอยู่ในภาวะถดถอย ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์บางประเภทอาจจะชะลอตัวหรือถดถอยลงในบางประเทศ แต่ก็มีสินค้าบางชนิด เช่น สิ่งทอ และเครื่องสำอาง ที่มีการขยายตัวค่อนข้างมาก สวนกระแสเศรษฐกิจโลก ทำให้ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยรวมเพียงแค่ชะลอตัวลงบ้าง คือ จากเดิมที่เคยเติบโตมากกว่า 10% จะลดลงเหลือประมาณ 6-8%

นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดเกษตรอินทรีย์ในสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย สิงคโปร์ และจีน ซึ่งในกลุ่มประเทศในเอเชียนี้ ตลาดเกษตรอินทรีย์กำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะมีผู้บริโภคในประเทศเหล่านี้ตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น ทำให้ต้องนำเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ แม้แต่ในประเทศจีนเอง ซึ่งที่ผ่านมา ประเทศจีนอาจจะมีการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ค่อนข้างมาก แต่เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตขึ้น ทำให้มีชนชั้นกลางเพิ่มขึ้น และเมื่อเกิดวิกฤตการณ์เกี่ยวกับการปนเปื้อนของอาหารในจีน ทำให้ชนชั้นกลางในจีนหันมาเลือกซื้ออาหารเกษตรอินทรีย์กันมากขึ้น จน กระทั่งเริ่มมีการนำเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์จากต่างประเทศ และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ในวันที่สองของการสัมมนา มีวิทยากรสำคัญหลายท่าน เริ่มจากคุณคุณโฆสิต  ปั้นเปี่ยมรัษฎ์  ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่ได้มากล่าวเปิดงานในหัวข้อ “เกษตรอินทรีย์กับการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นธรรมด้านสังคมและเศรษฐกิจ” โดยท่านได้กล่าวถึงความสำคัญของเกษตรอินทรีย์และการพัฒนาห่วงโซ่ซัพพลาย์ และการรวมกลุ่มของผู้ผลิต ที่เป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย  ในช่วงถัดมา เป็นการเสวนาระหว่างนักวิชาการและเกษตรกร โดยวิทยากรคือ อาจารย์ปัทมาวดี ซูซูกิ คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายพัฒน์ อภัยมูล ผู้นำเกษตรกร จากสหกรณ์เกษตรยั่งยืนแม่ทาจำกัด อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้พยายามวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุของความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย และความเป็นไปได้ที่เกษตรอินทรีย์จะได้มีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาดังกล่าว  ในช่วงท้ายของการสัมมนา ที่ประชุมได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ระพี สาคริก มากล่าวปาฐกถาปิด ซึ่งท่านอาจารย์ระพีได้เน้นย้ำเรื่องการเรียนรู้และการอ่อนน้อมถ่อมตัวในการทำงานด้านต่างๆ