มกท. เตรียมขยายบริการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ไปในภูมิภาคเอเชีย
ตามข่าวกรีนเนท “มกท. ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสหภาพยุโรป” เมื่อ 15 พ.ย. ที่ผ่านมานั้น  ล่าสุด ทางคณะกรรมาธิการถาวรเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรปได้เผยแพร่รายชื่อหน่วยตรวจรับรองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการแล้ว โดยได้ตีพิมพ์ระเบียบปฏิบัติ 1267/2011 เกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์จากภายนอกสหภาพยุโรป (Commission Implementing Regulation (EU) No 1267/2011 of 6 December 2011 amending Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries) ในวารสาร Official Journal of the European Union ฉบับ L 324 เล่มที่ 54 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา (ดูเอกสารระเบียบได้ที่ link)
ในการขึ้นทะเบียนให้เป็นหน่วยตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์สำหรับยุโรป มกท. ได้รับการขึ้นทะเบียนสำหรับการตรวจรับรองผลผลิตพืชที่ยังไม่ได้แปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชสำหรับใช้เป็นอาหารบริโภค โดยสามารถให้บริการกับผู้ผลิตและผู้ประกอบการในประเทศไทย ลาว อินโดนีเซีย และเวียดนาม
ทาง มกท. มีแผนที่จะขยายขอบเขตการตรวจรับรองเพิ่มเติมสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกษตรอินทรีย์ และเพิ่มเติมประเทศที่จะขอการรับรองอีกหลายประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ศรีลังกา เนปาล ภูฐาน และฮ่องกง โดยจะให้บริการใน 4 มาตรฐาน คือ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM Programme, มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยุโรป, มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แคนาดา และมาตรฐานเกษตรอินรีย์สหรัฐอเมริกา