ฟื้น IFOAM Asia ขึ้นใหม่
IFOAM Asia ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2538 หลังจากที่การประชุมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ที่ประเทศเกาหลี แต่ในปี 2548 IFOAM Asia ก็ถูกยกเลิก เนื่องจากปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการองค์กร  หลังจากนั้น ได้มีความพยายามจากหลายหน่วยงานในการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือระดับภูมิภาคเอเชีย แต่ก็มักเป็นเครือข่ายเฉพาะประเด็น เช่น Certification Alliance ที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในเอเชีย หรือ Organic Asia Forum of National Organic Associations ที่เป็นเครือข่ายของสมาคมเกษตรอินทรีย์ระดับประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเครือข่ายเหล่านี้ก็ได้มีกิจกรรมร่วมกันอยู่เป็นช่วงๆ

อย่างไรก็ดี ในการประชุม IFOAM Organic World Congress ในปี 2554 กลุ่มเกษตรอินทร์ในเกาหลีได้แสดงความสนใจที่จะผลักดันให้มีการรื้อฟื้น IFOAM Asia ขึ้นมาอีก และได้จัดประชุมเตรียมการขึ้น 2 ครั้ง ต้นเดือนมิถุนายน 2555 ที่ประเทศเกาหลี และต้นเดือนตุลาคม 2555 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ จนนำมาสู่การจัดตั้ง IFOAM Asia ขึ้นมาอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้มีการลงนามในข้อตกลงการจัดตั้ง IFOAM Asia กับ ผู้อำนวยการบริหาร IFOAM เมื่อ 8 มกราคม 2556

กรรมการชุดก่อตั้งของ IFOAM Asia มีแผนที่จะเริ่มหาสมาชิก จัดทำแผนงานและแผนงบประมาณ รวมทั้งเตรียมการจัดประชุมใหญ่ครั้งแรกในช่วงเดือนพฤษภาคม 2556 นี้ โดยทาง Korean Federation of Sustainable Agriculture Organizations (KFSA) ช่วยทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของ IFOAM Asia ให้