ผู้นำธุรกิจไทยเห็นว่า กิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยมีโอกาสเติบโตสูง
กิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ปได้ทำการสำรวจทัศนะของผู้บริหารองค์กรธุรกิจชั้นนำ 15 องค์กรใน 7 สาขาธุรกิจของประเทศไทย เกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตของกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย (Social Enterprise) ซึ่งครอบคลุมเรื่องการค้าที่เป็นธรรม (fair trade) ด้วย ซึ่งผู้บริหาร 53% เห็นว่า กิจการเพื่อสังคมไทยมีโอกาสเติบโตในระดับสูง โดยสาขาธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์และบริการ และอาหารและเกษตรกรรม แต่ความเห็นต่อทิศทางในการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมนั้นค่อนข้างแตกต่างกัน ตั้งแต่การขับเคลื่อนด้านนโยบาย การขับเคลื่อนโดยภาคเอกชน และการเสริมพันธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก [1.3 MB] หรือเว็บไซต์ของ NiSE Corporation