ชมรมเกษตรอินทรีย์จัดสัมมนา “เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ไทย บันไดสู่ความยั่งยืน

ชมรมเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทยเตรียมจัดสัมมนา “เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ไทย บันไดสู่ความยั่งยืน” ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2554 เวลา 13.00-18.00 น. ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีวิทยากรที่มาบรรยายในหัวข้อสำคัญๆ ได้แก่

  • สถานการณ์ นโยบาย และแผนงานด้านเกษตรอินทรีย์ โดย นางสาวลัดดาวัลย์ คำภา รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • ผลการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรอินทรีย์ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ โดย นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข  นางพิรมล เจริญเผ่า รองปลัดกระทรวงพาณิชย์  และนายปริญญา พรศิริชัยวัฒนา กรรมการผู้จัดการใหญ่รังสิตฟาร์ม
  • ผลการประชุมเรื่องการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และเกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับผักและผลไม้สด ที่จัดโดย FAO โดย Ms. Shisha Sareen, Senior Food Safety Officer, FAO Regional Office for Asia & the Pacific กรุงเทพฯ
  • Organic Vegetables Value Chain for East West Economic Corridor โดย Mr. Rattanatay Luanglatbandith , ADB
  • กรณีศึกษาการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของไทย และแนวทางสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์โดย ศ.ดร.อรรถพล นุ่มหอม Asian Institute of Technology