กรีนเนทกระชับความร่วมมือเกษตรอินทรีย์ไทย-เกาหลี

Heuksalim (ฮุคซาลิม) เป็นองค์กรเกษตรอินทรีย์แนวหน้าของเกาหลี ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2534 ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงาน 4 ส่วนคือ ส่วนงานศึกษาวิจัย (Heuksalim Research Institute) ศูนย์ฝึกอบรมและให้ความรู้ (Organic Agriculture Movement Center) หน่วยตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ (KAFCC) และธุรกิจจัดจำหน่ายอาหารออร์แกนิค (Heuksalim Food company)

ในส่วนของงานวิจัย ฮุคซาลิมเน้นการวิจัยเกี่ยวกับการใช้จุลินทรีย์ในการเกษตร โดยเฉพาะการผลิตปุ๋ยชีวภาพที่ใช้จุลินทรีย์ในประเทศ เพื่อผลิตปุ๋ยคุณภาพให้กับเกษตรกร รวมทั้งการใช้จุลินทรีย์ในการป้องกันจำกัดศัตรูพืช โดยในปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์ปัจจัยการผลิตสำหรับใช้ในเกษตรอินทรีย์กว่า 30 ชนิด  นอกจากนี้ ฮุคซาลิมยังมีห้องปฏิบัติการ (laboratory) ที่สามารถให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน สารเคมีการเกษตร โลหะหนัก และจีเอ็มโอ

ในส่วนของศูนย์ฝึกอบรม มีการจัดพิมพ์หนังสือพิมพ์รายเดือนส่งให้กับสมาชิกกว่า 30,000 คน รวมทั้งหนังสือและสื่อความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ โดยโครงการล่าสุด ทางฮุคซาลิมได้เริ่มโครงการส่งเสริมเกษตรในเมือง (urban farming) โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการเมืองโซล

กรีนเนทและฮุคซาลิมได้รู้จักกันมาประมาณกว่า 5 ปี จากการเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศและกิจกรรมความร่วมมือกันในด้านต่างๆ  ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ตัวแทนบริหารของสององค์กรได้ตกลงที่จะทำงานร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในสองประเทศ รวมทั้งประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย โดยในระยะแรก จะเริ่มจากกรอบความร่วมมือ 3 ด้านคือ การพัฒนาธุรกิจปุ๋ยชีวภาพ การซื้อขายสินค้าออร์แกนิค และการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่และเกษตรกร