WFTO Fair Trade Standard, Version 4.1 : December 2017
ผู้แต่ง : WFTO
สำนักพิมพ์ : WFTO
วันที่พิมพ์ : ธันวาคม 2560
Summary :
หลังจากออกข้อกำหนดมาตรฐานฉบับแรกในปี 2556 (กรีนเนทได้แปลเอกสารนี้ไว้แล้ว ไปดูได้ที่ link) และได้นำมาใช้ในการตรวจรับรององค์กรแฟร์เทรด ที่เป็นสมาชิกขององค์กรแฟร์เทรดโลก (World Fair Trade Organization – WFTO) มาได้ระยะหนึ่ง จึงได้มีการปรับปรุงข้อกำหนดมาตรฐานใหม่

ประกอบด้วย 5 หมวด คือ
1) เกริ่นนำ โครงสร้าง และนิยาม
2) หลักเกณฑ์และเกณฑ์ข้อกำหนดสำหรับสมาชิก WFTO
3) การบริหารจัดการห่วงโซ่ซัพพลายขององค์กรแฟร์เทรด และการใช้ตรา WFTO กับสินค้า
4) ข้อกำหนดเกี่ยวกับเครือข่ายแฟร์เทรด
5) นโยบายการจัดซื้อ

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ เว็บไซต์ WFTO

จำนวนหน้า : 40
หมวด : แฟร์เทรด