07/05/2019

IFOAM กระตุ้นให้ขยับเกษตรอินทรีย์เข้าสู่ยุคที่ 3 ที่เน้นความยั่งยืนของการเกษตรและการบริโภค

ยุคบุกเบิกของเกษตรอินทรีย์ ที่ได้เริ่มต้นเกือบหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1920 เป็นยุคของนักคิดและนักปรัชญา ที่ได้วางรากฐานของแนวคิดเรื่องเกษตรอินทรีย์ เช่น
07/05/2019

ตลาดออร์แกนิคไทย 2 พันกว่าล้านบาท แต่ปัญหาใหญ่อยู่ที่ความสับสนของผู้บริโภค

28 ก.ย. ที่ผ่านมา ศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช และมูลนิธิสายใยแผ่นดิน/กรีนเนท ได้จัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการศึกษาและจัดทำข้อมูลสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าอินทรีย์ไทย
07/05/2019

กรีนเนทได้รับการรับรองมะม่วงหิมพานต์แฟร์เทรดแห่งแรกของประเทศ

กลางปี 2553 กรีนเนทได้รับการติดต่อจากกระทรวงพาณิชย์ ให้จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรชุมชนริมแม่น้ำโขง ในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
07/05/2019

เครือข่ายไทยพีจีเอสออร์แกนิคพลัสเตรียมออกตรากลาง

ในการประชุมเครือข่ายเครือข่ายไทยพีจีเอสออร์แกนิคพลัสเมื่อบ่ายวันนี้ ซึ่งมีกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่จัดทำระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) ซึ่งมีสมาชิกกว่า 10 หน่วยงาน และมีผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ในเครือข่ายกว่า