สหกรณ์กรีนเนท จำกัด (Green Net Cooperative)

กรีนเนทเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำ หน้าที่ด้านการตลาด เชื่อมประสานระหว่างเกษตรกรในเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก กลุ่มธุรกิจชุมชน และผู้บริโภค โดยเน้นการส่งเสริมและเผยแพร่แนวทางเกษตรกรรมอินทรีย์และพัฒนากระบวนการตลาด ทางเลือก สร้างความมีส่วนร่วมของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ส่งเสริมการผลิตในลักษณะของการรวม กลุ่มธุรกิจชุมชนเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการรวบรวมและคัดสรรผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม( Fair Trade ) โดยดำเนินงานในรูปแบบของศูนย์กระจายสินค้า(Distribution Center) ซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลากหลาย อาทิเช่น ข้าว, ธัญพืช, ผักผลไม้, ชาสมุนไพร, อาหารแปรรูปต่างๆ รวมทั้งผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อม

สหกรณ์กรีนเนท จำกัด เดิมชื่อ “ร้านสหกรณ์อาหารธรรมชาติ จำกัด” ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 ต่อมามีการขยายกิจการดำเนินงานให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “ สหกรณ์กรีนเนท จำกัด ” ตามพระราชบัญญัติ สหกรณ์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2544 สหกรณ์กรีนเนท จำกัด ทำหน้าที่ในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์,ผลิตภัณฑ์ผ้าเพื่อสิ่ง แวดล้อม และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพสูง ในลักษณะของศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) สหกรณ์กรีนเนท จำกัด มีนโยบายในการดำเนินการค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade) โดยทำการตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ฝ่ายการตลาดภายในประเทศ (Domestic Marketing)

ทำหน้าที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์, ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสู่ผู้บริโภค อาทิเช่น ผัก ผลไม้, ข้าวหอมมะลิ, ธัญพืช, อาหารแห้ง, ชาและเครื่องดื่มสมุนไพร, ผ้าพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ, ผลิตภัณฑ์สมุนไพร, และผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณ

ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ (Export Marketing)

รับผิดชอบด้านการตลาดต่างประเทศโดยดำเนินการส่งออกผลิตภัณฑ์ ข้าวพื้นบ้านและข้าวหอมมะลิอินทรีย์ไปจำหน่ายยังประเทศในแถบยุโรปเป็นหลัก เช่น สวิสเซอร์แลนด์, เบลเยี่ยม, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อังกฤษ, อิตาลี, ออสเตรีย, สวีเดน นอกจากนี้ยังมีแผนงานที่จะขยายการส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติไปยังประเทศต่างๆในแถบเอเชียด้วย

impacts

ผลลัพท์/ผลกระทบ

(1) รายงานการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม โครงการมะพร้าวเกษตรอินทรีย์ จ.ประจวบคีรีขันธ์, ส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประเมินผลผลลัพธ์างสังคมสำหรับกิจการเพื่อสังคม และจัดทำกรณีศึกษานำร่อง โดยสฤณี อาชวานันทกุล และคณะ (ธันวาคม 2560) [download]

We Are Greennet

ทีมงาน

Profile

ผลงานที่ผ่านมา

ปี 2555

 • ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ จากโครงการจำนำข้าวของรัฐบาล ทำให้การส่งออกข้าวออร์แกนิค-แฟร์เทรดลดลง แต่ตลาดภายในประเทศยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้น  ยอดขายรวมของสหกรณ์ฯ จึงยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้น
 • ตัวแทนสหกรณ์กรีนเนทได้รับเชิญเป็นคณะทำงานระบบรับรองใหม่ขององค์กรแฟร์เทรดสากล (World Fair Trade Organization) เพื่อจัดทำมาตรฐานแฟร์เทรดและระบบการตรวจรับรอง สำหรับองค์กรสมาชิกที่ต้องการใช้ตราแฟร์เทรดกับสินค้าของตัวเอง

ปี 2554

 • เริ่มจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์กรีนเนท เพื่อช่วยสนับสนุนเกษตรกรสมาชิกให้มีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพและราคาเป็นธรรม
 • ปัญหาน้ำท่วมใหญ่ที่กรุงเทพในช่วงปลายปี แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจสหกรณ์ฯ มากนัก ยอดขายโดยรวมยังคงเพิ่มขึ้น แต่ในอัตราที่ลดลง
 • สหกรณ์ฯ ร่วมกับมูลนิธิสายใยแผ่นดินริเริ่มแปรรูปฝ้ายเกษตรอินทรีย์มาเป็นเสื้อยืดฝ้ายออร์แกนิค เพื่อจำหน่ายในประเทศ
 • ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์แฟร์เทรดในประเทศเบลเยี่ยม ร่วมกับ Oxfam Belgium

ปี 2553

 • รื้อฟื้นโครงการสับปะรดเกษตรอินทรีย์-แฟร์เทรดกับกลุ่มเกษตรกรที่ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง ประจวบคีรีขันธ์ โดยเริ่มจากการทำสับปะรดแฟร์เทรดส่งออกไปอิตาลี และพัฒนาเทคนิคการปลูกสับปะรดเกษตรอินทรีย์ร่วมกับเกษตรกร
 • มูลค่าและปริมาณการส่งออกข้าวเกษตรอินทรีย์-แฟร์เทรดเพิ่มขึ้น 18% แม้ว่าสหภาพยุโรปประสบกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศอย่างรุนแรง
 • ร่วมกับมูลนิธิสายใยแผ่นดิน ริเริ่มโครงการ “กาแฟอินทรีย์รักษาป่า” กับกลุ่มชาวบ้านประมาณ 100 ครอบครัว ในเขตอำเภอเวียงป่าเป้า เชียงราย เพื่อช่วยแก้ปัญหาการตลาดให้กับเกษตรกร รวมทั้งช่วยในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
 • ได้เปลี่ยนระบบการจัดสรรเงินแฟร์เทรดมาเป็นระบบกลาง ที่จัดการโดยสหกรณ์กรีนเนทเอง

ปี 2552

 • ร่วมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องข้าวเกษตรอินทรีย์แฟร์เทรดที่ประเทศอิตาลี ร่วมกับ CTM Altromercato (21 – 28 ต.ค. 52)
 • ร่วมออกร้านงานแสดงสินค้า 2009 Uljin Organic Expo ที่ประเทศเกาหลี (24 – 28 ก.ค. 52)
 • เริ่มทำการตลาดส่งออกน้ำส้มสายชูเกษตรอินทรีย์ แฟร์เทรด ซึ่งผลิตจากข้าวหอมมะลิหัก โดยน้ำส้มได้รับการรับรองทั้งมาตรฐานทั้งเกษตรอินทรีย์และแฟร์เทรดด้วย
 • เริ่มเข้าเป็นสมาชิก World Fair Trade Organization – Asia (WFTO-Asia) ตั้งแต่เดือนเมษายน 2552

ปี 2551

 • ร่วมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องข้าวเกษตรอินทรีย์แฟร์เทรดที่ประเทศออสเตรีย ร่วมกับ EZA (11 – 1 9 ก.ย. 51)
 • เปิดดำเนินการโรงบรรจุข้าว สหกรณ์กรีนเนท ที่ศูนย์เกษตรอินทรีย์ ยโสธร ซึ่งสามารถบรรจุข้าวได้ประมาณวันละ 2,000 กิโลกรัม

ปี 2550

 • เริ่มทำการตลาดกระทิเกษตรอินทรีย์ โดยการส่งออกไปตลาดแฟร์เทรดในต่างประเทศ
 • สหกรณ์ร่วมกับมูลนิธิสายใยแผ่นดินจัดซื้อที่ดินจำนวน 20 ไร่ บริเวณบ้านดอนมะยาง ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว ยโสธร เพื่อจัดทำเป็นโรงบรรจุข้าวเกษตรอินทรีย์ และศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์
 • ร่วมกับหน่วยงานเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมในประเทศ ก่อตั้งเครือข่าย “ไทยแฟร์เทรด ฟอรั่ม”

ปี 2549

 • เข้าร่วมการรณรงค์ให้ความรู้กับผู้บริโภคใน ประเทศเบลเยี่ยม เกี่ยวกับการผลิตข้าวเกษตรอินทรีย์และการค้าที่เป็นธรรม ในช่วงระหว่างวันที่ 15 -20 มีนาคม
 • ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหน่วยงานผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแฟร์เทรดในภูมิภาคเอเชีย ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน

ปี 2548

 • ต้อนรับผู้สื่อข่าวจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และจากประเทศแคนาดา ที่มาประเทศไทย เพื่อทำข่าวเกี่ยวกับข้าวเกษตรอินทรีย์-แฟร์เทรด
 • ร่วมกับหน่วยงานเอกชนที่ประกอบการค้าเกษตร อินทรีย์ จัดตั้งสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ โดยตัวแทนจากสหกรณ์กรีนเนทได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการของสมาคม
 • เข้าร่วมการรณรงค์ข้าวเกษตรอินทรีย์-แฟร์เทรดใน ประเทศสเปน ในช่วงเดือนธันวาคม โดยผู้จัดการของสหกรณ์ฯ ได้เข้าร่วมการณรงค์ครั้งนี้ด้วย

ปี 2547

 • เข้าร่วมการรณรงค์ข้าวเกษตรอินทรีย์-แฟร์เทรดใน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์และเบลเยี่ยม ในช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม โดยมีตัวแทนเกษตรกรจากจังหวัดยโสธร (นายทองอวน เทศไท) เข้าร่วมการณรงค์ครั้งนี้ด้วย
 • เป็นเจ้าภาพรับรองคณะผู้สื่อข่าวจากประเทศเบล เยี่ยม 25-29 สิงหาคม โดยการประสานงานของกลุ่ม Max Havellar เบลเยี่ยม เพื่อทำข่าวเกี่ยวกับข้าวเกษตรอินทรีย์-แฟร์เทรด
 • เข้าร่วมการรณรงค์ต่อต้านการอนุญาตให้มีการปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ
 • ทางสหกรณ์ และมูลนิธิสายใยแผ่นดินได้ร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก และมูลนิธิเกษตรยั่งยืน และองค์กรอื่นๆ จัดกิจกรรม “มหกรรมเกษตรยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤศจิกายน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรที่ยั่งยืน รวมทั้งเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับสังคมได้รับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับ เกษตรยั่งยืน

ปี 2546

 • เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาพันธ์การค้าที่เป็นธรรมนานาชาติ (International Fair Trade Association -IFAT) ซึ่งเป็นองค์กรประสานงานในเรื่องแฟร์เทรดระหว่างประเทศ สมาพันธ์ฯ ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2532 เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรแฟร์เทรดที่เป็นสมาชิก
 • เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเกษตรอินทรีย์นานาชาติ ร่วมกับองค์กับองค์กรระหว่างประเทศหลายหน่วยงาน ในระหว่างวันที่ 2 – 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน จาก 36 ประเทศทั่วโลก ประกอบด้วยการประชุมและสัมมนาทั้งหมด 4 กิจกรรม คือ
 • (1) การสัมมนานานาชาติ เรื่อง “ความยุติธรรมในเกษตรยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 2 – 5 พฤศจิกายน โดยมีองค์กรร่วมจัดคือ มูลนิธินานาชาติเพื่อการพัฒนาชนบท(Rural Advancement Foundation International) และโครงการความยุติธรรมทางสังคมในเกษตรยั่งยืน (Social Accountability in Sustainable Agriculture – SASA)
 • (2) การสัมมนาระดับภูมิภาคเอเชีย ร่วมกับองค์กรอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization – FAO) และสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movements – IFOAM) ในระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน
 • (3) การค้าเกษตรอินทรีย์นานาชาติ ของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) ในระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน
 • (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ตลาดท้องถิ่น” ร่วมกับสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM)

 

ปี 2545

 • สหกรณ์กรีนเนท จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานแฟร์เทรดข้าวเป็นรายแรก
 • ร่วมกับมูลนิธิสายใยแผ่นดิน และประชาสังคม จ.ยโสธร, ส่วนราชการ จ.ยโสธร, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) จัดงาน “วันข้าวอินทรีย์ไทย” เพื่อนำเสนอองค์ความรู้และตัวอย่างจริงในการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของชาว นาในยโสธรกว่า 200 ครอบครัว เพื่อขยายผลให้กว้างขวางและแพร่หลายมากขึ้นทั้งภายใน จ.ยโสธร และจังหวัดอื่นๆ ในภาคอีสาน รวมทั้งให้ประชาชนและสังคมไทยเกิดความตื่นตัวและเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์ เพิ่มมากขึ้น

ปี 2544

  สหกรณ์กรีนเนท จำกัด และมูลนิธิสายใยแผ่นดิน ดำเนินการจัดกิจกรรมต่อเนื่องในโครงการผ้าทอเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมเกี่ยวกับการทอผ้ามะเกลือและผ้าคราม

ปี 2543

  สหกรณ์กรีนเนท จำกัด ร่วมกับมูลนิธิสายใยแผ่นดิน จัดทำ “โครงการรณรงค์ผ้าทอเพื่อสิ่งแวดล้อม” เพื่อรณรงค์เผยแพร่และให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในเรื่องผ้าพื้นบ้านย้อมสี ธรรมชาติ ในหลากหลายมิติและแง่มุม เช่น เส้นใยธรรมชาติ, สีธรรมชาติดั้งเดิม นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ผ้าพื้นเมือง อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงของตลาดผ้าทอพื้นบ้านย้อมสีธรรมชาติได้ในที่สุด

ปี 2542

 • จัดเสวนาให้แก่ผู้ประกอบการร้านกรีน “ร้านกรีนกับการตลาดเชิงรุก” และ “หนทางร้านกรีนยุควิกฤตเศรษฐกิจ”
 • จัดงาน “กึ่งทศวรรษกรีนเนท” เพื่อทบทวนสรุปบทเรียน และ ประสบการณ์ ในการดำเนินงานของกรีนเนท ในฐานะองค์กรที่เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการเกษตรกรรมทางเลือกและตลาดทางเลือก โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต ร้านค้ากรีน องค์กรพัฒนาเอกชน ในเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก และเครือข่ายผู้บริโภค รวมถึงนักวิชาการและผู้บริโภค
 • จัดอบรมเสริมทักษะ “การทำปุ๋ยหมักและโบคาชิ” และทัศนศึกษาดูงานให้กับผู้นำเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ของค์กรในเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ณ ศูนย์ผลิตปุ๋ยหมักแซงไค ประเทศมาเลเซีย

ปี 2541

 • จัดกิจกรรมอบรม “แนวทางการดำเนินงานร้านค้าปลอดสารเคมี” เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สนใจที่จะทำกิจการร้านค้าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและ สิ่งแวดล้อม
 • จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านกรีนเรื่อง “ผลิตภัณฑ์สมุนไพร”
 • วารสาร “กรีนเนท” สื่อกลางสำหรับผู้บริโภค รายสองเดือน เพื่อเผยแพร่แนวคิดและความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ รวมถึงผลผลิต ตลอดจนวิถีการบริโภคเพื่อสุขภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปี 2540

 • ร่วมกับ โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้ และมูลนิธิสุขภาพไทย จัดกิจกรรมรณรงค์ผู้บริโภค “สัปดาห์ของขวัญสีเขียวเพื่อโลกสวย” เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องเกษตรทางเลือก ตลาดทางเลือก และจำหน่ายของขวัญปลอดสารพิษเพื่อต้อนรับเทศกาลปีร่วมกับโครงการพัฒนาองค์กรชุมชน จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “นิเวศสัญจรสู่แม่ทา” ณ กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษแม่ทา จ.เชียงใหม่ เพื่อนำผู้บริโภคในเมืองไปร่วมศึกษาและเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกร ซึ่งทำเกษตรกรรมทางเลือกและอนุรักษ์ป่าชุมชน รวมไปถึงกิจกรรม “ผู้บริโภคสัญจร เยี่ยมชมแปลงผักปลอดสารพิษ” ในปี 2540
 • ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีเพื่อสังคมจัด “ทัวร์ผักปลอดสารเคมี : ปลูกผักเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม” ณ กลุ่มผักรักษ์สุขภาพ บ้านไผ่พันมือ ต.ดอนปรู จ.สุพรรณบุรี เพื่อให้ผู้บริโภคได้ชมการสาธิต ทดลองปลูกผัก เยี่ยมชมแปลงผักของเกษตรกร อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเกษตรกร ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการจัดกิจกรรม “ผู้บริโภคสัญจร เยี่ยมแปลงผักปลอดสารพิษ” ในปี 2540 และกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการปลูกผักอินทรีย์” ในปี 2541
 • ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันการแพทย์แผนไทยในการ จัดพิมพ์หนังสือ “ภูมิปัญญาพื้นบ้านกับความหลากหลายทางชีวภาพ” และร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคจัดทำปฏิทิน Green Calendar เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และให้ความรู้กับผู้บริโภคเรื่องการบริโภคเพื่อ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังได้จัดพิมพ์แผ่นพับเรื่อง “การบริโภคเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม” รวมทั้งข้อมูลทำเนียบร้านกรีน โดยเผยแพร่ตามจุดร้านค้าทางเลือกต่างๆ

ปี 2539

  ร่วมกับเครือข่ายเกษตรทางเลือก และ IFOAM-Asia เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และตลาดทางเลือก” โดยมีเป้าหมายเพื่อนำเสนอบทเรียนในการทำงานด้านเกษตรอินทรีย์ การตรวจสอบรับรองมาตรฐาน และขบวนการตลาดทางเลือกในเอเชีย โดยมีผู้เข้าร่วมจากประเทศจีน, อินเดีย, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, มาเลเซีย, เนปาล, ฟิลิปปินส์, ศรีลังกา และประเทศไทย

ปี 2538

 • ร้านสหกรณ์อาหาร ธรรมชาติ จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าวกับกองการค้าธัญพืช กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (ทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าว เลขที่ ข.141) รวมทั้งได้เริ่มการส่งออกข้าวไปสู่ตลาดในยุโรป เช่น สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมัน และเบลเยี่ยม
 • เข้าร่วมประชุม IFOAM-Asia ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลี และได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย
 • สมัครเป็นสมาชิกสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ หรือ IFOAM ซึ่งกรีนเนทถือเป็นสมาชิกสามัญองค์กรแรกในประเทศไทย
 • ร่วมกับ เครือข่ายเกษตรทางเลือก จัดทำหนังสือ “มาตรฐานเกษตรทางเลือก” รวมทั้งได้จัดพิมพ์จุลสารข้อมูล 5 เรื่อง ได้แก่ มาตรฐานเบื้องต้น เกษตรอินทรีย์ของ IFOAM, ตลาดทางเลือก : บทเรียนจากญี่ปุ่น, ผักปลอดสารพิษ : มิ่งมิตรของคนเมือง, ระบบการวิเคราะห์สิ่งปนเปื้อนและจุดควบคุมในการแปรรูปอาหาร และคู่มือตรวจสอบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ปี 2537

 • เปิดร้าน “กรีนเนทช็อป” สาขาเสนานิเวศ เพื่อเป็นช่องทางในการกระจายผลิตภัณฑ์สีเขียวสู่ผู้บริโภค
 • กรีนเนทร่วมกับมูลนิธิหมอ ชาวบ้านจัดกิจกรรม “อาหารปลอดสารเคมี : เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม” ณ สวนลุมพินี ซึ่งถือเป็นการเปิดตัวกรีนเนทกับสาธารณชนเป็นครั้งแรก

ปี 2536

  กรีนเนทเริ่มดำเนินการนำผล ผลิตจากกลุ่มชาวบ้านมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภค อาทิ ผักปลอดสารพิษ จากกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษแม่ทา จ.เชียงใหม่ และกลุ่มบ้านโคกโคเฒ่า จ.สุพรรณบุรี, น้ำตาลโตนด จากกลุ่มชาวบ้าน อ.สิงหนคร, กะปิ จากชาวบ้านบางสะกอม จ.สงขลา และน้ำมันงาปลอดสารเคมี จากกลุ่มชาวบ้านเชื้อสายไทใหญ่ บ้านปางหมู จ.แม่ฮ่องสอน เป็นต้น โดยมียุทธวิธีด้านการตลาดในระยะแรกหลายรูปแบบ เช่น “ตลาดนัดแบบเร่ขาย” ตามหน่วยงานราชการ อาคารสำนักงาน และองค์กรอีกหลายแห่ง รวมถึงระบบบริการสมาชิกส่งตรงถึงบ้านและที่ทำงาน ตลอดจนการจัดจำหน่ายสินค้าสีเขียวผ่านร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด