ทำไมจึงไม่เห็นด้วยกับร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2556-2559

คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2556-2559 ได้จัดทำร่างยุทธศาสตร์ฯ แล้วเสร็จเบื้องต้นเมื่อต้นเดือนเมษายน 2556 และอยู่ในระหว่างการส่งแจ้งเวียนให้คณะอนุกรรมาการเพื่อพิจารณา...
Read More

เตรียมบังคับการใช้ฉลากเกษตรอินทรีย์

มกอช. ได้ยกร่างกฏระเบียบ “การแสดงฉลากผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์” โดยกำหนดให้ผู้ผลิตเพื่อจำหน่าย ผู้นำเข้าเพื่อจำหน่าย และผู้จำหน่ายสินค้าภายในประเทศ (ไม่รวมผู้ส่งออก)...
Read More