03/05/2019

การรับรองมาตราฐาน

สหกรณ์กรีนเนทได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และแฟร์เทรดในหลายระบบและมาตรฐาน ซึ่งทำให้สินค้าของสหกรณ์ได้รับการยอมรับและสามารถส่งออกไปยังประเทศต่างๆ แทบจะทั่วโลก เกษตรอินทรีไทย ผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมดของสหกรณ์กรีนเนท จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
03/05/2019

ผลงานที่ผ่านมา

ขบวนการเกษตรอินทรีย์ การค้าที่เป็นธรรม สหกรณ์กรีนเนทเป็นหน่วยงานบุกเบิกเกษตรอินทรีย์และแฟร์เทรดในประเทศไทย โดยได้มีส่วนร่วมสำคัญในการจัดตั้งองค์กรระดับประเทศทั้งในด้านเกษตรอินทรีย์และแฟร์เทรด ขบวนการเกษตรอินทรีย์ เข้าเป็นสมาชิกสามัญของสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ หรือ
03/05/2019

สหกรณ์กรีนเนท

ประวัติของสหกรณ์ฯ วิสัยทัศน์และภารกิจ สหกรณ์กรีนเนทเป็นหนึ่งในหน่วยงานของกรีนเนท มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับการจัดการแปรรูปและจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกรสมาชิก ที่ผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ และทำธุรกิจการผลิตและการค้าในระบบการค้าที่เป็นธรรม ประวัติของสหกรณ์ฯ
03/05/2019

ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคที่จำหน่ายในประเทศไทย

กรีนเนทได้ทำการสุ่มตัวอย่างร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย 16 ร้านค้า เพื่อสำรวจสินค้าออร์แกนิคที่วางจำหน่ายในร้าน (ทำการสำรวจช่วงมกราคม – กันยายน
03/05/2019

9 เหตุผลในการเลือกบริโภคอาหารออร์แกนิค

1. ปลอดภัย (กว่า) จากสารเคมีการเกษตร อาหารออร์กานิคผลิตจากกระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์ (ซึ่งอาจมีการรับรองมาตรฐานหรือไม่ก็ได้) ซึ่งปฏิเสธการใช้สารเคมีการเกษตรที่อาจเป็นอันตราย
03/05/2019

ร้านขายสินค้าออร์แกนิค

มีร้านขายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพหลายแห่งทั่วประเทศ ที่อาจวางขายสินค้าออร์แกนิค รวมทั้งซุเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ แต่ไม่มีร้านที่ขายเฉพาะสินค้าออร์แกนิค  รายชื่อร้านค้าข้างล่างที่ทางกรีนเนทรวบรวมได้ เป็นร้านค้าที่มีสินค้าออร์แกนิคจำหน่าย ซึ่งมีความหลากหลายของสินค้าแตกต่างกัน
03/05/2019

ปลอดภัย (กว่า) จากสารเคมีการเกษตร

ในงานศึกษาของกระทรวงเกษตรสหกรัฐ (USDA) เด็กอเมริกันโดยเฉลี่ยในแต่ละวันจะได้รับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชราว 10 – 13 ชนิดจากการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม
03/05/2019

พิษภัยจากสารเคมีการเกษตร

แม้ว่าขณะนี้เกษตรอินทรีย์เป็นแนวทางที่มีเสียงตอบรับมากและขยายวงกว้างขึ้นทั้งการผลิตและการบริโภค ด้วยวันนี้ผู้คนจำนวนมากหันมาให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพ  รักษาสิ่งแวดล้อม  ใช้ทรัพยากรอย่างตระหนักในคุณค่ามากขึ้น และจำนวนผัก ผลไม้ปลอดสารพิษมีมากมายขึ้นก็ตาม  แต่ในประเทศไทยเรานั้น