Edible Insects in Lao PDR: Building on Tradition to Enhane Food Security
ผู้แต่ง : Yupa Hanboonsong and Patrick B. Durst
สำนักพิมพ์ : FAO
วันที่พิมพ์ : 2014
Summary :
ในเอกสารนี้ วบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแมลงที่คนลาวนำมาใช้ประโยชน์ โดยอาจใช้เป็นอาหารคนหรืออาหารสัตว์ ได้แก่ หนอนไม้ไผ่, จั๊กจั่น, ตัวโม่ง (ตัวอ่อนแมลงปอ), กุดจี่, อินูน, ตัวอ่อนต่อ, กุดจี่แดง, แมงแคง, ไข่มดแดง, จิ้งโกร่ง, จิ้งหรีด, ด้วงมะพร้าว, หนอนนก (ใช้เลี้ยงสัตว์) โดยอธิบายลักษณะทั่วไปของแมลงแต่ละชนิด วิธีการจับ การปรุงอาหาร คุณค่าทางโภชนาการ  ในปัจจุบัน ในประเทศลาวมีเพียงการเลี้ยงจิ้งหรีดเชิงพาณิชย์ แมลงอื่นๆ ชาวบ้านจะดักจับจากธรรมชาติ

สนใจดาวน์โหลดหนังสือได้จากเว็บไซต์ของ FAO [link]

รหัสหนังสือ : 978-92-5-108307-9
จำนวนหน้า : 55
หมวด : ความหลากหลายทางชีวภาพ