อบรมหลักสูตรระดับกลาง “ชุมชนรับรอง” PGS เกษตรอินทรีย์ 1 – 3 ธ.ค. 59 เพชรบุรี

มูลนิธิสายใยแผ่นดิน/กรีนเนทเตรียมจัดอบรมเพื่อเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ในระบบชุมชนรับรอง รวมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะในเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำระบบตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ “ชุมชนรับรอง”  โดยเป็นหลักสูตรระดับกลาง สำหรับผู้เข้าร่วมควรมีประสบการณ์เบื้องต้นเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์และระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมมาก่อน โดยการอบรมนี้จะจัดขึ้นในระหว่างช่วงวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2559 (3 วัน) ที่ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้านดอนผิงแดด ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม เพชรบุรี ซึ่งรับผู้เข้าร่วมจำกัดเพียง 20 คน   กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [ลิงค์] และใบสมัคร [ลิงค์]

Attachment ขนาด
1611 PGS training v2.pdf 55.53 KB
1611 PGS training confirmation.doc 23 KB