รายงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมสำหรับกิจการเพื่อสังคม และจัดทำกรณีศึกษานำร่อง
ผู้แต่ง : สฤณี อาชวานันทกุล และคณะ
สำนักพิมพ์ : บริษัท ป่าสาละ จำกัด
วันที่พิมพ์ : สิงหาคม 2560
สำรวจกรอบทฤษฏี เครื่องมือ และการติดตามผล เกี่ยวกับกระบวนการประเมินผลลัพท์ทางสังคมขององค์กรสนับสนุนและแหล่งทุนสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม 69 แห่งใน 22 ประเทศ และกิจการเพื่อสังคมระดับโลก 6 แห่ง รวมทั้งศึกษาพัฒนาการและข้อจำกัดของเครื่องมือประเมินชนิดต่างๆ ตลอดจนแนวโน้มของวงการประเมินผลลัพท์ทางสังคม  และนำข้อค้นพบมาทดลองประเมินผลลัพธ์ทางสังคมของกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย 6 แห่ง คือ
1) ร้านคนจับปลา
2) โครงการมะพร้าวอินทรีย์ สหกรณ์กรีนเนท
3) Local Alike
4) กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดไผ่ล้อม
5) Learn Education
6) Outsourcing Contact Center  มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อคนพิการ
จำนวนหน้า : 311