รายงานฉบับสมบูรณ์: โครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าอินทรีย์
ผู้แต่ง:

วิฑูรย์ ปัญญากุล และชัยวัฒน์ คงสม

สำนักพิมพ์:

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

วันที่พิมพ์:

กันยายน 2558

Summary:

เป็นงานศึกษาเกี่ยวกับตลาดเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยฉบับแรก ที่มีการศึกษาแบบครบถ้วนและรอบด้านมากที่สุด โดยครอบคลุมทั้งตลาดเกษตรอินทรีย์ภายในประเทศและการส่งออกเกษตรอินทรีย์ โดยในการศึกษาตลาดในประเทศ ได้ทำการศึกษาช่องทางตลาดสินค้าออร์แกนิคที่สำคัญทุกช่องทาง ตั้งแต่โมเดิร์นเทรด ร้านกรีน ตลาดนัด การขายตรง และร้านอาหาร สำหรับการส่งออกสินค้าอินทรีย์ ก็มีการศึกษาประเภทของสินค้าส่งออกสำคัญและตลาดผู้ซื้อสินค้าออร์แกนิคจากประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังมีการสำรวจผู้บริโภคในประเทศไทย โดยทำการสุ่มสำรวจผู้บริโภคทั่วประเทศ 1360 คนทั่วประเทศ (ไม่รวมกรุงเทพและปริมณฑล) และในเขตกรุงเทพและปริมณฑลอีก 1215 คน เพื่อประเมินความเข้าใจและทัศนคติต่อสินค้าออร์แกนิคในแง่มุมต่างๆ

งานศึกษานี้ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ดาวน์โหลดเอกสารได้ [5 MB]

จำนวนหน้า:

157

หมวด:

สถานการณ์เกษตรอินทรีย์ไทย