มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มกอช.4400-2546 “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย
วันที่พิมพ์ : 19-Dec-2003
Summary :
มาตรฐานข้าวหอมมะลิ
รหัสหนังสือ : B0230
ปี : 2546
จำนวนหน้า : 29