คู่มือประชาชน เรื่อง ความ (ไม่) มั่นคงทางอาหารกับทางออกของประเทศไทย

ผู้แต่ง : มูลนิธิชีววิถี
สำนักพิมพ์ : สปกช.
วันที่พิมพ์ : 06-Sep-2010
รหัสหนังสือ : B0564
ปี : 2553
จำนวนหน้า : 59