กลไกใหม่แก้ปัญหาโลกร้อน : แบบสมัครใจกับแบบรายสาขาการผลิต

ผู้แต่ง : รศ.ดร.นิรมน สุธรรมกิจ ฯลฯ
สำนักพิมพ์ : สกว
วันที่พิมพ์ : 20-Jul-2010
Summary :
เป็นข้อมูลบางส่วนของโครงการวิจัยการศึกษากลไกที่ยืดหยุ่นของพิธีสารเกียวโตหลัง พ.ศ.2555 ที่มีนัยต่อการกำหนดมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ภายในประเทศไทย เพื่อสังเคราะห์ผลกระทบต่อแรงจูงใจในการลงทุนโครงการ clean Development Mechanism สำหรับผู้ประกอบการไทย และผลกระทบต่อการปล่อยก๊าชเรือนกระจกของไทย

รหัสหนังสือ : B0556
ปี : 2552
จำนวนหน้า : 176