กลุ่มเกษตรอินทรีย์ อำเภอสนามชัยเขต
ระยะเวลา
เริ่ม:
สิงหาคม 44

ที่ตั้งสำนักงาน  60 หมู่ 6 บ้านยางแดง ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพไปทางทิศตะวันออกประมาณ 150 กิโลเมตร (ใช้เวลาขับรถยนต์ประมาณ 2 ชั่วโมง) โดยมีสมาชิกครอบคลุม 5 ตำบลของอำเภอสนามชัยเขต

กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต (ไม่ได้มีการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2544 โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนระบบการผลิตเป็นเกษตรอินทรีย์ที่มีความยั่งยืน โดยมีโครงการพัฒนาชนบทแควระบม-สียัด มูลนิธิส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนไทยที่ได้ทำงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่นี้ตั้งแต่ปี 2525  ส่วนมูลนิธิสายใยแผ่นดินและสหกรณ์กรีนเนทได้เข้ามาเริ่มทำงานสนับสนุนด้านเกษตรอินทรีย์กับกลุ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2544 โดยเริ่มจากการส่งเสริมการผลิตข้าวเหลืองประทิวเกษตรอินทรีย์

ระบบการเกษตรทั่วไปของอำเภอสนามชัยเขตเป็นการปลูกข้าวในพื้นที่ลุ่ม ส่วนพื้นที่ดอน เกษตรกรจะปลูกยูคาลิปตัสและมันสำปะหลัง หรือไม่ก็ทำสวนมะม่วงหรือสวนยางพารา  พันธุ์ข้าวที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ข้าวนาปี เช่น ขาวตะเภาแก้ว ขาวตาแห้ง หอมมะลิ ส่วนในพื้นที่นาปรัง (ซึ่งมีอยู่สัดส่วนไม่มากนัก) ก็ปลูกพันธุ์ข้าวอายุสั้น ซึ่งมีการใช้สารเคมีการเกษตรค่อนข้างเข้มข้น ทั้งปุ๋ยเคมี สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและวัชพืช

กลุ่มมีกรรมการบริหารที่มาจากการเลือกตั้งของเกษตรกรสมาชิก 7 คน รวมทั้งมีการแต่งตั้งสมาชิกให้เข้ามาช่วยในการทำงานเป็นกรรมการควบคุมภายในและกรรมการจัดการผลผลิต  แต่กลุ่มไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

ปัจจุบัน กลุ่มมีผลผลิตข้าว ผักและผลไม้ โดยมีผลผลิตข้าวเหลืองประทิวและข้าวมะลิแดงที่จำหน่ายผ่านสหกรณ์กรีนเนท ส่วนผลผลิตข้าวพันธุ์อื่นๆ ผักและผลไม้ ทางกลุ่มรับซื้อผลผลิตและนำไปจำหน่ายในตลาดต่างๆ ทั้งตลาดเขียวในท้องถิ่น ตลาดนัดในกรุงเทพ การขายส่งให้ร้านค้าหรือผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์อื่น และการขายตรงให้กับผู้บริโภค (ระบบกล่องผัก)

สมาชิก: 162 คน พื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ 3,913.92 ไร่ เฉลี่ย 24.16ไร่/ครอบครัว (ข้อมูล 30 มี.ค. 60)

กิจกรรม: ผลิตและรวบรวมข้าวเปลือกอินทรีย์ ผลิตและจำหน่ายผักผลไม้สดอินทรีย์

แรงงาน: ในการผลิตการเกษตร ใช้แรงงานในครอบครัวเป็นหลัก  สำหรับกลุ่ม กรรมการกลุ่มที่เข้ามาทำงานจัดการผลผลิตจะได้รับค่าตอบแทนตามเวลาการทำงาน

รับรองมาตรฐาน: เกษตรอินทรีย์กับ มกท. (ตั้งแต่ปี 2546) และการค้าที่เป็นธรรม FLO (ตั้งแต่เมื่อ 2545)

โครงการสนับสนุนจากกรีนเนท:
* 2556, 2557 แฟร์เทรดพรีเมียม : ช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการผันผวนของสภาพอากาศ
* 2557 แฟร์เทรดพรีเมียม : ขยายสมาชิกเกษตรอินทรีย์, ผลิตเมล็ดพันธุ์, ขยายตลาดนัดสีเขียว
* 2559 แฟร์เทรดพรีเมียม : ขยายสมาชิกเกษตรอินทรีย์