กลุ่มเกษตรอินทรีย์เกษตรกรไทบ้าน จ.มหาสารคาม
ระยะเวลา
เริ่ม:
เมษายน 58

ระบบการเกษตรทั่วไปเป็นนาน้ำฝน ที่เกษตรกรทำนาปีละครั้ง โดยปลูกข้าวเหนียวไว้สำหรับบริโภคในครัวเรือน และปลูกข้าวหอมมะลิเพื่อจำหน่าย  การทำนาโดยส่วนใหญ่จะทำนาหว่าน (เนื่องจากขาดแคลนแรงงานดำนา) แต่ก็มีนาดำบางส่วน และเกี่ยวข้าวด้วยมือ  ผลผลิตข้าวเปลือกค่อนข้างต่ำ ประมาณ 350 กิโลกรัม/ไร่ เพราะมักประสบปัญหาแล้ง/ฝนทิ้งช่วง รวมทั้งน้ำท่วม  ในหมู่บ้าน มีข้อกำหนดห้ามการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช เนื่องจากเคยมีการใช้ฉีดพ่นหญ้า แล้วทำให้ควายของเกษตรกรตาย

ที่ตั้ง: บ้านปลาบู่ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม  ซึ่งตั้งห่างจากตัวเมืองมหาสารคามมาทางทิศใต้ราว 44 กิโลเมตร

สถานะ: ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

ประวัติ:
กรีนเนทเริ่มเข้าไปทำงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เมื่อ 30 เมษายน 2558  โดยเป็นโครงการที่ทำงานร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงานคือ
* สหกรณ์กรีนเนท จำกัด (สนับสนุนด้านงานตลาดเกษตรอินทรีย์และการค้าที่เป็นธรรม )
* มูลนิธิสายใยแผ่นดิน (สนับสนุนงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และระบบควบคุมภายในร่วมกันกับสมาคมไทบ้าน)
* สมาคมไทบ้าน (เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่อยู่ในพื้นที่บ้านปลาบู่ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม โดยทำงานสนับสนุนเและส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ทำเกษตรอินทรีย์ และระบบการค้าที่เป็นธรรมร่วมกับกรีนนเท)

สมาชิก: 23 คน พื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ 307.38 ไร่   เฉลี่ย 13.36 ไร่/ครอบครัว (ข้อมูล 31 ธ.ค. 60)

กิจกรรม: ผลิตและรวบรวมข้าวเปลือกจากเกษตรกรสมาชิก ไม่มีการสีข้าวเปลือก

แรงงาน: ใช้แรงงานในครอบครัวเป็นหลัก  อาจมีการแลกเปลี่ยนแรงงานกับเพื่อนบ้านบ้างถ้าจำเป็น

รับรองมาตรฐาน: เกษตรอินทรีย์กับ มกท. (ตั้งแต่ปี 2559)

โครงการสนับสนุนจากกรีนเนท:
* กองทุนแฟร์เทรดพรีเมี่ยม: ขยายสมาชิกเกษตรอินทรีย์ 2559
* กองทุนแฟร์เทรดพรีเมี่ยม: ขยายสมาชิกเกษตรอินทรีย์ 2560/61