กลุ่มเกษตรอินทรีย์ริมแม่น้ำโขง จ.อุบลราชธานี
ระยะเวลา
เริ่ม:
มิถุนายน 53

ชุมชนมีถิ่นที่อยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำโขง ซึ่งมีอาชีพหลักคือ ทำประมงพื้นบ้าน จับปลาในแม่น้ำโขง  ปลาที่จับได้จะขายให้กับพ่อค้าเร่ ที่เข้ามารับซื้อในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของครอบครัว  ชาวบ้านจะมีพื้นที่เล็กๆ ริมตลิ่งแม่น้ำโขง ซึ่งพวกเขาจะปลูกพืชอาหาร เช่น พริก มันเทศ ข้าวโพด และอาจมีการปลูกฝ้ายเป็นพืชร่วมในแปลง ซึ่งจะปลูกพืชได้เฉพาะเมื่อระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดต่ำลง  บนพื้นที่เนิน/โคก เกษตรกรจะปลูกมะม่วงหิมพานต์ ที่เป็นไม่ยืนต้น ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ  พื้นที่การเกษตรของบ้านปากลา อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม

ที่ตั้ง: บ้านปากลาและบ้านคันท่าเกวียน ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม  ซึ่งตั้งห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานีมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือราว 150 กิโลเมตร

สถานะ: ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

ประวัติ:
โครงการนี้เริ่มต้นในช่วงต้นปี 2553 โดยการสนับสนุนของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรที่ปลูกฝ้ายริมแม่น้ำโขงทำเกษตรในระบบเกษตรอินทรีย์ โดยในระยะเริ่มต้น ได้จัดทำโครงการส่งเสริมที่บ้านดงนา อ. ศรีเมืองใหม่ และบ้านปากลา อ.โขงเจียม ต่อมาในปี 2554 ได้ขยายพื้นที่เพิ่มอีก 1 หมู่บ้าน คือ บ้านคันท่าเกวียน อ.โขงเจียม และในปี 2555 ได้ขยายงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ไปครอบคลุมมะม่วงหิมพานต์
ในปี 2560 โครงการฝ้ายอินทรีย์ได้แยกตัวออก จึงได้ตัดพื้นที่ทำงานที่บ้านดงนาออก เพราะมีการผลิตมะม่วงหิมพานต์น้อย  (แต่ยังคงส่งเสริมฝ้ายอินทรีย์ และมีการจัดตั้งกลุ่มใหม่ชื่อ “ฝ้ายริมโขง” แทน)

สมาชิก: 30 คน พื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ 720 ไร่ เฉลี่ย 24 ไร่/ครอบครัว (ข้อมูล 31 ธ.ค. 60)

กิจกรรม: ผลิตและรวบรวมเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ดิบ

แรงงาน: ใช้แรงงานในครอบครัวเป็นหลัก

รับรองมาตรฐาน: เกษตรอินทรีย์กับ มกท. (ตั้งแต่ปี 2554) และการค้าที่เป็นธรรม FLO (ตั้งแต่ปี 2558)

โครงการสนับสนุนจากกรีนเนท:
* 2560 แฟร์เทรดพรีเมี่ยม : โครงการเกษตรอินทรีย์แฟร์เทรดแบ่งปันรักสู่น้องโรงเรียนชายขอบริมแม่น้ำโขง

* 2558 แฟร์เทรดพรีเมี่ยม : กิจกรรมอบรมให้ความกับเกษตรกรสมาชิก